0

List Prezydenta Warszawy do Premiera RP

nagłówek pisma Prezydenta Warszawy do Premiera RP
nagłówek pisma Prezydenta Warszawy – do Premiera RP
fot. UM Warszawy

W związku z Pańską wypowiedzią na łamach Super Expressu, jako Prezydent m.st. Warszawy, nie zgadzam się na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz na niedopuszczalne manipulacje.

Warszawa 8 marca 2019 r.

Szanowny Panie Prezydencie,
(pismo odręczne)

W związku z Pańską wypowiedzią na łamach Super Expressu, jako Prezydent m.st. Warszawy, nie zgadzam się na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz na niedopuszczalne manipulacje.

Proszę o poważne traktowanie współobywateli naszego kraju.
Pańska wypowiedź:

Myślę, że polscy rodzice nie chcą, by nasze sześcioletnie dzieci były uczone tego jak się pobudzać seksualne, albo żeby 9-letnie były zachęcane do odnajdywania w sobie homoseksualnych skłonności i afiszowania się z nimi. Takie rekomendacje można, niestety, znaleźć w dokumentach WHO a po stronie naszych konkurentów politycznych nie brak chętnych do ich wdrażania w Polsce

(cytat z wywiadu z dnia 8 marca br.) świadczyć może, że wprowadzono Pana w błąd, co jest wynikiem braku profesjonalizmu Pana współpracowników albo o świadomej próbie wykorzystania tak ważnego tematu do uzyskania doraźnego zysku politycznego.

Przypominam, standardy WHO to nie program lekcji – opisują one etapy rozwojowe dziecka zgodnie z wiedzą medyczną. Są zaleceniem dla rodziców, pedagogów i specjalistów, stosowanym w większości rozwiniętych państw świata, a do takich mam nadzieję Polska się zalicza. Wyraźnie koncentrują się na tym, jak rozwijać emocjonalność w okresie dojrzewania oraz uchronić dzieci przed zagrożeniami.

Tematyka wychowania seksualnego pojawia się w programie nauczania polskich szkół,  zgodnie z podstawą programową MEN, dopiero w IV klasie szkoły podstawowej –  jako wychowanie do życia w rodzinie. Na etapie żłobków i przedszkoli nie jest planowane wprowadzanie edukacji seksualnej w jakiejkolwiek formie. Mówienie o tym w  jakimkolwiek innym aspekcie jest kłamstwem.

Podpisanie przeze mnie Deklaracji LGBT+ miało przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę osób o orientacji LGBT+ przed przemocą i nienawiścią, zarówno ze strony rówieśników w szkole, jak i osób i organizacji stosujących mowę i czyny nienawiści.

Celem jest stworzenie w szkole środowiska wolnego od dyskryminacji, również ze względu na płeć i orientację seksualną, bo wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

Przypominam, że poparcia dla programu Warszawska polityka miejska na rzecz
społeczności LGBT+ w ostatnich dniach udzielił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego opinii obywatele naszego kraju nieustannie spotykają się z dyskryminacją, odrzuceniem, a nawet przemocą motywowaną uprzedzeniami. Rzecznik podkreślił konieczność uzupełnienia podstawy programowej dla wszystkich typów szkół o treści dotyczące praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Istotne jest, aby samorządy korzystały z dostępnych im narzędzi, w celu poprawy sytuacji grup szczególnie narażonych na dyskryminację, w tym osób LGBT+.

Jako Prezydent m.st. Warszawy zapowiadałem, że nie będę tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. Uważam, że interesie nas wszystkich jest walka z manipulacją w debacie publicznej.

Z wyrazami szacunku
(podpis odręczny)

Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Pismo Prezydenta m.st. Warszawy

  • w pliku PDF: [LINK]
  • plik JPG poniżej
Pismo Prezydenta Warszawy do Premiera RP
Pismo Prezydenta Warszawy – do Premiera RP
fot. UM Warszawy

Zobacz też:

  • Oświadczenie Prezydenta Warszawy [LINK]
    W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w Internecie i mediach, dotyczącymi standardów edukacji seksualnej WHO
11 marca 2019 18:19

Komentarze