0

Powstaje Otwarty Ursynów

Otwarty Ursynów - zebranie założycielskie
Otwarty Ursynów – zebranie założycielskie
fot. Otwarty Ursynów

Grupa ursynowskich aktywistów powołała do życie nowy ruch społeczno-polityczny o nazwie Otwarty Ursynów.

8 stycznia 2017 r., w 40. rocznicę wręczenia kluczy pierwszym mieszkańcom bloków na Ursynowie, grupa ursynowskich aktywistów założyła stowarzyszenie Otwarty Ursynów.

Kilkanaście osób, znanych z aktywności na terenie dzielnicy, przyjęło deklarację programową „Przyjazny Ursynów” oraz wybrało władze organizacji.

Przewodniczącym Otwartego Ursynowa został Piotr Skubiszewski, wieloletni ursynowski radny.

Piotr Skubiszewski podczas zebrania założycielskiego mówił:

Mieszkańcy Ursynowa oczekują powstania organizacji lokalnej, która będzie dążyła do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na terenie naszej dzielnicy. Na tle innych organizacji chcemy wyróżnić się zbiorem klarownych zasad, które będą dla nas drogowskazem przy podejmowaniu działań. Tymi zasadami jest deklaracja „Przyjazny Ursynów”, opisująca kierunkowo w 12 punktach najważniejsze dla nas sprawy– Deklaracja będzie też punktem wyjścia do opracowania przez nas, we współpracy z innymi podobnie myślącymi środowiskami, spójnego i długofalowego programu rozwoju Ursynowa

Celem statutowym Otwartego Ursynowa jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa. Organizacja definiuje to pojęcia jako:

zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Założyciele zapisali w statucie szereg rozwiązań, które mają spowodować, że Otwarty Ursynów będzie faktycznie otwarty na mieszkańców. Przewidziane jest stworzenie grup sąsiedzkich, działających na poszczególnych obszarach dzielnicy, oraz grup problemowych, zajmujących się wybranymi zagadnieniami. Zarząd stowarzyszenia będzie mógł też powołać „społecznych radnych”, którzy wesprą mieszkańców w rozwiązywaniu problemów w ich sąsiedztwie.

Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane pierwsze władze organizacji: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Przewodniczący Otwartego Ursynowa Piotr Skubiszewski to radny dzielnicy Ursynów w latach 2002-2014, przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii; dziś mocno zaangażowany w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się m.in. obecni radni Ursynowa Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk, byli dzielnicy Cezary Holdenmajer oraz Warszawy Bartosz Dominiak, aktywista ursynowski znany z projektu Miasto Ursynów Jan Ławrynowicz, członek ursynowskiej Rady Seniorów Sławomir Litwin, a także osoby związane z obroną terenów zielonych przy ul. Polaka.

Teraz będzie przeprowadzony proces rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie założyciele

 • Krzysztof Bendkowski
  członek Komisji Rewizyjnej, były przewodniczący i sekretarz Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Ursynowie
 • Sławomir Boksz
  członek Sądu Koleżeńskiego, grafik komputerowy, społecznik angażujący się w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie
 • Agnieszka Dominiak
  sekretarz Rady Nadzorczej SMB „Jary”
 • Bartosz Dominiak
  wiceprzewodniczący, radny m.st. Warszawy w latach 2006-2010, prowadzi blog ekspercki o inteligentnych miastach – Warsaw Smart City, członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie
 • Cezary Holdenmajer
  skarbnik, radny dzielnicy Ursynów w latach 2002-2006, przedsiębiorca
 • Leszek Lenarczyk
  członek Sądu Koleżeńskiego, radny gminy Warszawa-Ursynów w latach 1998-2002, od 2002 r. nieprzerwanie radny dzielnicy Ursynów
 • Paweł Lenarczyk
  wiceprzewodniczący, radny dzielnicy Ursynów od 2010 r., przewodniczący, przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów, angażuje się w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie
 • Jan Ławrynowicz
  wiceprzewodniczący, architekt krajobrazu, społecznik, członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie
 • Jakub Skrzypczyński
  członek Komisji Rewizyjnej, przewodnik turystyczny
 • Piotr Skubiszewski
  przewodniczący, radny dzielnicy Ursynów w latach 2002-2014, przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, angażuje się w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie
 • Piotr Gąsowski
  członek zarządu, społecznik angażujący się w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie
 • Sławomir Litwin
  członek Komisji Rewizyjnej, członek Rady Seniorów w dzielnicy Ursynów, spółdzielca
 • Danuta Turkiewicz,
  angażuje się w prace stowarzyszenia „Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Benedykta Polaka a al. Komisji Edukacji Narodowej” oraz w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie, spółdzielca
 • Alicja Zawgorodna
  sekretarz, Sędzia Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu, aktywna promotorka warszawskiego Służewca

Ramowa deklaracja
Przyjazny Ursynów

W naszej działalności będziemy kierowali się następującymi zasadami:

 1. Otwartość na dialog
  Ważnym elementem poprawy jakości życia publicznego jest wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczestnictwa społecznego we wszystkich aspektach funkcjonowania dzielnicy – formalne konsultacje z mieszkańcami, zwiększenie wpływu na podejmowanie przez władze samorządowe decyzji, partycypacja w wydatkowaniu środków budżetowych dzielnicy. Mieszkańcy w ważnych sprawach powinni mieć prawo do bycia wysłuchanymi. Możliwość angażowania mieszkańców w różne obszary funkcjonowania dzielnicy poprawia w konsekwencji jakość decyzji władz samorządowych, przyczynia się do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, pogłębia wiedzę i lepsze rozumienie przez mieszkańców uwarunkowań związanych z zarządzaniem dzielnicą i miastem, co przyczynić się może do większej akceptacji dla podejmowanych działań. Dzielnica powinna również na szeroką skalę informować o wszystkich swoich zamierzeniach inwestycyjnych, tak aby mieszkańcy nie byli nimi zaskakiwani.
 1. Zrównoważony rozwój
  Zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego oraz zwiększaniu partycypacji mieszkańców Ursynowa w życiu społecznym, publicznym i politycznym.
 1. Otwarty urząd
  Dzielnicowy urząd powinien przede wszystkim koncentrować się na potrzebach mieszkańców i elastycznie się do nich dostosowywać – zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Godziny funkcjonowania urzędu powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do godziny 17-18. Aby jakość usług publicznych oferowanych przez urząd była na jak najwyższym poziomie ważne jest konsekwentne umożliwianie mieszkańcom załatwiania spraw poprzez Internet bez wychodzenia z domu. W ten sposób można zmniejszać bariery biurokratyczne.
 1. Przyjazna przestrzeń
  Dzielnicowa przestrzeń została w przeszłości zaprojektowana tak, aby gwarantowała odpowiednie funkcje: do mieszkania, publiczne, zielone, edukacyjne, sportowe, usługowe. Wraz z rozwojem dzielnicy nie udało się niestety powstrzymać wielu niekorzystnych zjawisk prowadzących do chaosu przestrzennego, estetycznego, wizualnego, braku dostępu do dobrej jakości przestrzeni publicznych. Oprócz wielu czynników, niewątpliwie wpływ na to ma brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kształtowanie przestrzeni poprzez decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Rolą władz samorządowych jest aktywne wspieranie uchwalania dobrych jakościowo miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Władze samorządowe powinny angażować się w planowanie przestrzenne przeciwdziałające chaosowi przestrzennemu i estetycznemu. Oznacza to tworzenie dzielnicy o wysokiej jakości przestrzeni – estetycznej, przyjaznej i  wygodnej. W planowanie kierunków zagospodarowania przestrzeni powinno angażować się mieszkańców i organizacje społeczne. Partycypacja ta powinna być możliwa na wszystkich etapach procesu.
 1. Wzmocnienie ustrojowe dzielnicy
  Obecnie Ursynów jest jednostką pomocniczą m.st. Warszawy i rola dzielnicy jest mocno ograniczona. Uważamy, iż powinno się to zmienić, powinna nastąpić decentralizacja władzy. Dzielnica powinna mieć przede wszystkim większe kompetencje w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi. Nasi przedstawiciele we władzach lokalnych powinni być mieszkańcami Ursynowa, naszymi sąsiadami, a nie przynoszonymi w teczce urzędnikami partyjnymi.
 1. Zrównoważony, bezpieczny transport i mobilność
  W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił w Warszawie gwałtowny wzrost liczby samochodów. Na Ursynowie przekłada się to na zatłoczenie ulic, blokowanie tras wyjazdowych z dzielnicy, kłopoty z dostępnością miejsc parkingowych, zanieczyszczenie powietrza, hałas. Konsekwencją jest pogorszenie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost ilości czasu potrzebnego na podróż oraz degradację przestrzeni publicznych poprzez zawłaszczanie ulic, placów przez samochody. Ograniczanie się jedynie do zwiększenia przepustowości układu drogowego wydaje się być niewystarczające i kosztotwórcze. Dlatego też niezbędne jest upowszechnianie transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego. Zmiany te jednak nie mogą zachodzić w sposób rewolucyjny, a ewolucyjny i nie powinny powodować zmniejszenia liczby miejsc parkingowych w dzielnicy. Powinno dążyć się do uporządkowania kwestii parkingowych, by lepiej wykorzystać miejsca parkingowe. Niezbędne jest budowanie świadomości uczestników ruchu drogowego i otwartości na partycypację mieszkańców w podejmowanych decyzjach. Wszelkie zmiany systemu transportowego powinny dążyć do zapewnienia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. W szczególności powinno zwracać się uwagę na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
 1. Zieleń Ursynowa
  Gęsto zabudowane i zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze. Konsekwencją tych zjawisk jest między innymi pogorszenie jakości życia mieszkańców. Dlatego istotne jest prowadzenie zrównoważonej polityki przestrzennej i gospodarowania zasobami przyrodniczymi uwzględniającej potrzeby społeczne i środowiskowe. Zagospodarowanie terenów dzielnicy powinno uwzględniać kształtowanie spójnej sieci terenów zieleni miejskiej, terenów wodnych, zielonych pierścieni, klinów napowietrzających – zielonej infrastruktury, która korzystnie wpłynie na jakość powietrza, redukcję hałasu, zdrowie mieszkańców, ułatwi migrację zwierząt, podniesie atrakcyjność dzielnicy. Powinno przeciwdziałać się degradacji i zabudowywaniu istniejącej zieleni osiedlowej.
 1. Własna nieruchomość
  Duża część terenów dzielnicy Ursynów nadal nie ma uregulowanego prawa własności do nieruchomości. Mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kredytów na zakup mieszkań. Władze dzielnicy powinny dążyć do tego, aby krótkoterminowe dzierżawy zostały przekształcone w prawo wieczystego użytkowania lub prawo własności. Proces ten w miarę możliwości nie powinien generować obciążeń finansowych dla mieszkańców.
 1. Otwarta edukacja
  Edukacja w ursynowskich szkołach powinna być przede wszystkim przyjazna uczniom, odpowiadać na ich potrzeby. Szkoły powinny być dobrze zarządzane, mieć najlepszą kadrę nauczycielską i cechować się różnorodnością oferty. Szkoły wspierające rozwój kompetencji kluczowych, takich jak nauka języków obcych, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i promujące aktywność fizyczną to lepszy start dla ursynowskich dzieci w przyszłość. Szkoły powinny rozwijać się w ścisłej współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także otwierać się na społeczność lokalną.
 1. Społeczny Ursynów
  Ursynów powinien być dzielnicą przyjazną, dostępną i otwartą dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Konieczne jest podjęcie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach (edukacja, gospodarka, kultura, sport i rekreacja, dostęp do usług medycznych i społecznych). Należy wspierać solidarność międzypokoleniową oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej – wspierać inicjatywy sąsiedzkie, rozwój usług środowiskowych umożliwiających godne życie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami. Istotne jest kształtowanie polityki senioralnej na Ursynowie, ukierunkowanej na potrzeby seniorów.
 1. Innowacyjny Ursynów
  Ursynów potrzebuje korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Szczególnie ważne jest tworzenie zachęty do powstawania start-up’ów, generujących innowacje w sektorze nowych technologii. Troską władz lokalnych powinny być objęte działania z pogranicza edukacji i przedsiębiorczości.
 1. Budowanie świadomości
  Należy budować świadomość obywatelską, wzmacniać wspólnotowość, propagować dobre wzorce zrównoważonego rozwoju. Ważne jest kładzenie nacisku na propagowanie wiedzy o zdrowiu, potrzebie uprawiania sportu, konsekwencjach zanieczyszczania środowiska, pozytywnych aspektach dbałości o przyrodę, naturę.

www.otwartyursynow.pl

10 stycznia 2017 18:50

Komentarze