0

Rada Warszawy solidarna z sędziami Sądu Najwyższego

Nagłówek stanowiska Rady Warszawy z dnia 5 VII 2018 r.

Rada Warszawy przyjęła stanowisko wyrażające solidarność z sędziami Sądu Najwyższego apelujące do mieszkańców Warszawy o wsparcie działań na rzecz obrony praworządności w Polsce.

Stanowisko to przyjęła Rada na sesji w dniu 5 lipca.
Wniosek złożył klub radnych Platformy Obywatelskiej.

Głosowanie:

  • za 31
  • przeciw 24
  • wstrzymujących 3

W czasie dyskusji radni PiS twierdzili, że to udział w awanturze politycznej. Klub radnych PiS sprzeciwił się temu stanowisku.

Projekt stanowiska „w sprawie zmian w polskim sądownictwie, w tym działań wobec Sądu Najwyższego” wniósł w trakcie sesji radny PO Michał Czaykowski.

W stanowisku czytamy:

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wyraża stanowczy sprzeciw wobec ostatnio wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Z ogromnym niepokojem odbieramy działania władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w normy i zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszają one nie tylko trójpodział władz, zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, ale również uderzają w fundamentalną zasadę ustrojową, zgodnie z którą sądy są władzą odrębną i niezależną od władzy politycznej.

Żaden organ władzy nie może godzić się z naruszaniem praworządności, naczelnej zasady uregulowanej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W państwie praworządnym najwyższym prawem jest Konstytucja.

Rada m.st. Warszawy w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku, w którym wskazano niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej regulacje zawarte w ustawie o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).

Wyrażamy swoją solidarność z sędziami Sądu Najwyższego w tym trudnym dla nich czasie.

Apelujemy do mieszkańców Warszawy o wsparcie działań na rzecz obrony praworządności w Polsce.

Poza Radą

Należy przypomnieć, że już wcześniej projekt podobnego stanowiska proponowało tak zwane Porozumienie Warszawskie czyli Inicjatywa Polska, Wolne Miasto Warszawa, partie Razem i Zieloni. Przygotowali dokument w którym można przeczytać na temat przyjętej ustawy:

Uważamy, że ta ustawa jest sprzeczna z Konstytucją RP. Rażąco narusza ona zasady praworządności, trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów oraz odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Zasady te są filarem demokratycznego państwa prawnego, które gwarantuje nam Konstytucja, stanowiąca najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

6 lipca 2018 15:18

Komentarze