0

Szkoły nie będą zamknięte, zapowiada MEN

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
fot. P. Tracz (KPRM)

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie w którym uspokaja rodziców dzieci w wieku szkolnym. MEN zapewnia że protest nie jest powodem, żeby zamykać szkoły.

W komunikacie czytamy mi.n :

Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki . Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku .

  • Zapewnienie opieki  ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
  • Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  • Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Jakie informacje powinien uzyskać od Dyrektora szkoły/przedszkola w związku ze strajkiem rodzic:

  • Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
  • Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki.
  • Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
  • Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.

Ministerstwo Edukacji narodowej

opracowanie : Robert Skumiał

6 kwietnia 2019 19:12

Komentarze