0

Budżet Warszawy 2018

Stuzłotówki

14 grudnia, Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet na 2018 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2045.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy:

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju naszego miasta, które jest jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających metropolii w Europie. Każdy, kto pamięta Warszawę sprzed kilkunastu lat, może dostrzec ogromną skalę pozytywnych zmian w naszym mieście.

Ta ogromna przemiana była możliwa także dzięki temu, że w ciągu ostatnich lat na terenie Warszawy ze środków publicznych zainwestowano około 50 mld zł, z których około 2/3 pochodziło z budżetu miasta lub spółek miejskich. Rok 2018 oraz kolejne lata będą okresem, w którym stołeczny ratusz będzie nadal intensywnie inwestował w rozwój miasta.

Główne wartości budżetu na 2018 r.

W przyszłym roku dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15 mld 940 mln zł. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 5 mld 408 mln zł i będzie o 477 mln zł wyższy od planu na 2017 r.

Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 691 mln zł. Wydatki bieżące w 2018 roku planowane są na kwotę 14 mld 532 mln zł i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 521 mln zł. Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 3 mld 159 mln zł.

Wydatki na inwestycje

Wydatki majątkowe w kwocie 3 mld 159 mln zł. obejmują finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim – 2 mld 062 mln zł oraz dzielnicowym – 1 mld 097 mln zł.
Najwięcej, bo blisko połowę (48 proc.) wszystkich wydatków inwestycyjnych czyli 1 mld 522 mln zł miasto przeznaczy na transport i komunikację, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową – 692 mln zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg – 830 mln zł.

Drogi

Wybrane zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg:

 • modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska,
 • budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Targowa – ul. Tysiąclecia,
 • rozbudowa ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. L. Berensona,
 • rozbudowa ul. Łodygowej,
 • budowa ul. Czerniakowskiej-bis,
 • budowa ul. I. Gandhi na odc. ul. rtm. W. Pileckiego – ul. F. Płaskowickiej.

Edukacja

Na inwestycje edukacyjne zarezerwowano środki w przyszłorocznym budżecie w wysokości 471 mln zł. Dzięki nim miasto przygotuje lub zmodernizuje ponad 20 tys. miejsc dla warszawskich uczniów w placówkach edukacyjnych różnego szczebla. W planie znajduje się między innymi:

 • modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 (Mokotów)
 • przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (Wawer)
 • modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego (Praga Północ)
 • budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów (Bemowo)
 • budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. G. Verdiego (Białołęka)
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie  ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego (Praga Południe)
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie dawnej fabryki Ursus.

Zdrowie i pomoc społeczna

dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w planie inwestycyjnym w 2018 r. zarezerwowano środki w wysokości 270 mln zł. Kwota ta pozwoli między innymi na: budowę 12 nowych żłobków z 68 oddziałami dla ponad 1 590 dzieci, a także modernizację pięć żłobków, dzięki którym – oprócz poprawy warunków – powstaną dodatkowe miejsca dla dzieci. Ponadto stołeczny ratusz zmodernizuje Dom Dziecka nr 2, pięć Domów Pomocy Społecznej oraz 10 innych ośrodków wsparcia.

Przyszły rok to również kontynuacja budowy Szpitala Południowego, szpitala jednodniowego w dzielnicy Białołęka oraz budowa dodatkowego budynku Szpitala Bielańskiego. Ponadto w planie inwestycyjnym jest też przebudowa i modernizacja pięciu szpitali (Czerniakowski, Grochowski, Wolski, św. Rodziny, Warszawski Szpital dla Dzieci) a także budowa nowej przychodni zdrowia w dzielnicy Wawer oraz modernizacja sześciu istniejących.

Nieruchomości

Na inwestycje w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami miasto przeznaczy 287 mln zł. Dzięki temu powstanie 11 nowych budynków komunalnych, a 245 zostanie zmodernizowanych.

Środowisko

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 206 mln zł. Pozwoli to na budowę lub modernizację 56 parków i skwerów miejskich i 38 terenów rekreacyjnych w dzielnicach, budowę 49 automatycznych toalet publicznych czy dalszą modernizację Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (aleja Główna i dodatkowe wejście od ul. Jagiellońskiej). Przyszły rok to również inne ważne projekty: kolejny etap zagospodarowania nabrzeży Wisły (od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu), plaże miejskie nad Wisłą, w tym „Poniatówka”, plaża w rejonie mostu Siekierkowskiego oraz 11 mniejszych, ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły, modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły i budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą.

Wydatki bieżące

Największe środki Warszawa w 2018 r. przeznaczy na edukację – 3 mld 745 mln zł. Środki te miasto przeznaczy m.in. na: zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach przez adaptacje i modernizacje, a także rozwój szkolnictwa zawodowego. Przypomnijmy, Warszawa jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które całkowicie zlikwidowało opłaty za zajęcia przedszkolne. Od września 2017 r. w stolicy 49 tys. przedszkolaków korzysta z opieki za darmo. Dzięki likwidacji opłat rodzice mogą zaoszczędzić w domowym budżecie nawet 1000 zł rocznie.

Transport i komunikacja to drugi, co do wielkości wydatek bieżący stolicy, na który w 2018 r. przeznaczymy 3 mld 257 mln zł. Na zakup usług komunikacji publicznej zaplanowano 2 mld 607 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu cen biletów na tym samym poziomie oraz darmowych przejazdach dla m.in. dzieci, młodzieży i seniorów. Przypomnijmy, od 1 września 2017 r. warszawscy uczniowie już nie muszą kupować i kasować biletów, bo korzystają ze stołecznej komunikacji bezpłatnie, na podstawie kart ucznia.

Wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w przyszłym roku to środki w wysokości 1 mld 940 mln zł. Znaczna część czyli 784 mln zł to program „Rodzina 500 Plus”, dzięki któremu wsparcie otrzyma blisko 110 tys. dzieci. Na pomoc społeczną miasto zaplanowało środki w wysokości 677 mln zł, które przeznaczy m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, programy promocji zdrowia i profilaktyki, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną czy tez na prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

Na opiekę nad dziećmi do lat 3 w 2018 r. miasto zarezerwowało środki w wysokości 153 mln zł, z czego 124 mln zł pozwoli na utrzymanie 7861 miejsc w żłobkach.

Polityka prorodzinna to jeden z priorytetów stołecznego ratusza, dlatego na warszawski bon żłobkowy – kolejne ułatwienie dla rodziców najmłodszych warszawiaków – w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 21 mln zł. To wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi w wysokości 400 zł miesięcznie, a zarazem zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia podatków w stolicy.

Na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami w przyszłorocznym budżecie miasto przeznaczy środki w wysokości 1 mld 118 mln zł. To przede wszystkim wydatki na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym czy na zadania, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań).

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota w wysokości 786 mln zł. To przede wszystkim wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 408 mln zł. Ponadto na oczyszczanie miasta przewidziano środki w wysokości  130 mln zł, a na utrzymanie terenów zielonych – 112 mln zł.

Na dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury miasto przeznaczy 492 mln zł.

Na bezpieczeństwo i porządek publiczny – 287 mln zł.

Na rekreację, sport i turystykę 145 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Program inwestycyjny zaplanowany w latach 2018-2025 na kwotę 18 mld 613 mln zł sfinansowany będzie w 60,1 proc. ze środków własnych, w 20 proc. ze środków unijnych oraz w 19,9 proc. z kredytów. Za te pieniądze stołeczny ratusz zbuduje m.in.: 25 przedszkoli, 17 szkół, 14 stacji metra, 12 żłobków, 2 szpitali oraz zmodernizuje: 81 szkół, 26 przedszkoli, 5 szpitali, 5 żłobków, 6 przychodni zdrowia.

Największe wybrane inwestycje

ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej to:

 • budowa II linii metra 5 mld 772 mln zł;
 • obwodnica śródmiejska 881 mln zł;
 • Szpital Południowy 374 mln zł;
 • budowa siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia 265 mln zł;
 • nowe Centrum 225 mln zł;
 • modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska 235 mln zł;
 • budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej 218 mln zł;
 • budowa Teatru Rozmaitości 166 mln zł;
 • budowa szkół 379 mln zł.

Pełny tekst projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 dostępne są na stronach Urzędu Miasta [LINK].

UM Warszawa

15 grudnia 2017 20:22

Komentarze