0

Miliard na sieć wod-kan

Podpisanie umowy na przekazanie środków unijnych dla MPWiK - od lewej: Renata Tomusiak Prezes Zarządu MPWiK, Kazimierz Kujda Prezes Zarządu NFOŚiGW, Jerzy Starzyński Członek Zarządu MPWiK
Podpisanie umowy na przekazanie środków unijnych dla MPWiK – od lewej: Renata Tomusiak Prezes Zarządu MPWiK, Kazimierz Kujda Prezes Zarządu NFOŚiGW, Jerzy Starzyński Członek Zarządu MPWiK
fot. NFOŚiGW

Całkowity koszt inwestycji pn. ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” to 1 230 000 000 zł.

Całkowity koszt wielkiej, proekologicznej inwestycji pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI szacowany jest na 1 230 000 000 zł. Będzie ona dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Dotacja wyniesie 637 500 000 zł.

Umowę podpisali, w tej sprawie, 24 listopada br.:

 • Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Renata Tomusiak – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie,
 • Jerzy Starzyński – Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Warszawskie przedsięwzięcie wodno-kanalizacyjne to największy projekt, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym.

Renata Tomusiak, prezes MPWiK m.st. Warszawy:

Beneficjentami tej gigantycznej ekologicznej inwestycji będą mieszkańcy Warszawy, a dofinansowany szósty etap projektu na pewno nie jest ostatnim.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy. Dzięki nowoczesnym stacjom uzdatniania mieszkańcom aglomeracji został zapewniony dostęp do smacznej i dobrej warszawskiej kranówki. Z kolei w wyniku uruchomienia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Czajka” Warszawa dołączyła do grona stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne. W trosce o mieszkańców aglomeracji systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, co przyczynia się do podnoszenia standardu życia i poprawy stanu środowiska,a dzięki realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych utrzymywany jest ponad 98% wskaźnik dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijającej się Warszawy.

Wodno-ściekowa „ewolucja”, rozumiana jako osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów, zakończy się w 2024 r. Faza VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Projekt obejmuje łącznie 42 zadania, z czego 33 to inwestycje budowlane związane m.in. z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kontynuowane będą także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kluczowe znaczenie dla miasta oraz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców będzie miała budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych: Wiślanego, Mokotowskiego – Bis oraz Lindego-Bis o łącznej długości około 17 km. Pozwoli to na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody deszczowej, jak i bezdeszczowej.

W ramach Fazy VI Spółka będzie kontynuowała także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie oraz w oczyszczalniach: „Czajka” i „Południe” zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Ponadto na terenie Zakładu „Czajka” planowane jest także uruchomienie stacji tankowania biogazu. Działania te pozwolą ograniczyć powstawanie groźnego dla mieszkańców smogu.

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

 • koszty kwalifikowane 750 000 000,00 zł
 • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 637 500 000,00 zł.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie

szczegóły na temat realizowanych etapów projektu (fazy I-VI)

Beneficjent:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Zrealizowano IV fazy projektu:

 • w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego („Wieliszew”);
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego („Filtry”);
  • modernizację Zakładu Wodociągu Praskiego;
  • budowę sieci wodociągowej – 22,6 km;
  • modernizację sieci wodociągowej – 139 km;
  • podłączenie 2 856 nowych użytkowników sieci wodociągowej;
 • w zakresie gospodarki ściekowej:
  • układ przesyłowy dla Oczyszczalni Ścieków Południe (ok. 20 km kolektorów przesyłających ścieki surowe oraz odprowadzających ścieki oczyszczone z oczyszczalni);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, wykonano stację termicznej utylizacji osadów;
  • budowę układu przesyłowego ścieków (w tym syfon pod Wisłą) z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (ok. 10,5 km);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Pruszków;
  • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
  • modernizację 55 km sieci kanalizacyjnej;
  • budowę 72,6 km sieci kanalizacyjnej;
 • podłączono 10 396 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej;
 • koszt całkowity – 4,8 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 2,12 mld zł;
 • wsparcie NFOŚiGW:
  • współfinansowanie projektu pożyczką płatniczą z limitem max. 198 mln zł;
  • współfinansowanie projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 468,77 mln zł z terminem spłaty do 2023 r.

V faza obejmuje
(projekt duży z Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 1.03.2017 r.):

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 39,95 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 25,67 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 1,03 km;
 • modernizację sieci wodociągowej – 0,79 km;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 13 214;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 4 270;
 • koszt całkowity – 1,045 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 541,9 mln zł.

VI faza obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 30,48 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 4,03 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 23,19 km;
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (gospodarka biogazowa);
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 5 700;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 6 720;
 • koszt całkowity – 1,23 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 637,5 mln zł.

MPWiK, NFOŚiGW

25 listopada 2017 08:07

Komentarze