0

Konkurs Młodych Dziennikarzy 2019

Konkurs SDRP
Konkurs SDRP
fot. SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ogłasza konkurs dla młodych, mazowieckich dziennikarzy prowadzących szkolne media, tak tradycyjne jak i nowoczesne.

Szanowni Państwo,
Szanowni Dyrektorzy Szkół,
Szanowni Nauczyciele,
Uczniowie.

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do udziału w Konkursie Młodych Dziennikarzy, który odbywać się będzie na terenie Województwa Mazowieckiego. Tym konkursem chcemy spopularyzować zawód dziennikarza, a zarazem pokazać iż praca redaktora nie jest wcale taka łatwa i prosta. Chcemy aby ten konkurs był wyzwaniem dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w tworzeniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych. Prace będzie oceniać Kapituła Konkursu, złożona z profesjonalnych dziennikarzy i medioznawców, którzy codziennie traktują wykonywany zawód jako powołanie.

Kapituła będzie oceniać pracę w dwóch kategoriach

 1. Media tradycyjne – szkolne gazety;
 2. Media cyfrowe – szkolne portale internetowe, szkolne radio, szkolna telewizja.

Nie narzucamy tutaj żadnej tematyki publikacji – mamy nadzieję, że nadesłane prace będą cechować się walorami odkrywczości i świeżości, bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy społeczne i kulturalne społeczności szkolnej i lokalnej, ujmowane w formie warsztatowo nienagannej.

Co można zyskać?

Przewidzieliśmy dwie główne równorzędne nagrody rzeczowe w postaci komputerów przenośnych typu laptop. Dla każdego dziennikarza w zasadzie to narzędzie pracy, a dobrej klasy komputer dla młodego dziennikarza to zapewne będzie narzędzie pracy i nauki.

Tu należy dodać, że komputer przechodzi na własność laureata Konkursu ‐ nie na własność szkoły.

Ponadto udział w Konkursie to też wyzwanie i zaprezentowanie swoich umiejętności nie tylko członkom Kapituły, ale kolegom i koleżankom ze swojej szkoły, oraz innym uczestnikom Konkursu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wraz z Fundacją Promocji m.st. Warszawy ma nadzieję, że Konkurs, który po raz pierwszy odbywa się na terenie Województwa Mazowieckiego, wpisze się, jako cykliczne wydarzenie i będzie odbywać się co roku.

Podobna inicjatywa jest realizowana w Województwie Małopolskim – jest to cykliczny konkurs, który cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością. Wielu laureatów Konkursu Małopolskiego, wybrało drogę zawodową, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni lub nowych mediów.

Aby wziąć udział w Konkursie

wystarczy:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – www.dziennikarzerp.org.pl, i wysłać podpisany zeskanowany na adres konkurs@sdrp.eu
 2. wypełniony formularz papierowy, wraz z pracą konkursową (zgodnie z opisem w formularzu zgłoszeniowym) dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
 3. oczekiwać na ogłoszenie wyników

Z poważaniem

Ireneusz Michał Hyra
Członek Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP

Partnerzy

Patronaty:

 • Honorowy Patronat
  Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Honorowy Patronat
  Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Honorowy Patronat
  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

REGULAMIN

KONKURSU MŁODYCH DZIENNIKARZY 2019

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Zarząd Główny
 2. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, oraz inne instytucje lub firmy.
 3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 4. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej biorącej czynny udział w tworzeniu mediów szkolnych – gazety szkolnej, szkolnego portalu internetowego, szkolnego radia lub szkolnej telewizji.
 5. Ocenie konkursowej zostanie poddana wartość merytoryczna i techniczna zgłoszonej pracy konkursowej.
 6. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, które zostały wykonane w roku 2019.
 7. Praca zgłoszona do Konkursu może być w innym języku niż polski – w takim przypadku należy dostarczyć tłumaczenie na język polski.
 8. Jedna szkoła może nominować do Konkursu tylko jedną osobę.
 9. Aby wziąć udział w Konkursie:
  1. należy przesłać zgłoszenie na adres konkurs@sdrp.eu, w tytule wiadomości: Konkurs Młodych Dziennikarzy 2019 (załącznik do Regulaminu)
  2. pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2019 roku osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres organizatora Konkursu:
   Stowarzyszenie Dziennikarzy RP,
   Zarząd Główny,
   ul. Foksal 3/5 lok. 30,
   00‐366 Warszawa.
 10. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników głosowania członków Kapituły Konkursowej.
 11. Dla autorów najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody rzeczowe:
  • komputer przenośny typu laptop
  • dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół
 12. Konkurs wyłania dwóch laureatów w następujących kategoriach:
  • media tradycyjne – gazety szkolne
  • media cyfrowe – szkolne portale internetowe, szkolne radio, szkolna telewizja
 13. W roku 2019 nagrody będą finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 14. Nagrody zostają przyznane osobom fizycznym, nie instytucjom (przechodzą na własność laureata)
 15. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządu terytorialnego oraz zaproszonych gości.
 16. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek pokrywa organizator Konkursu. W tym celu osoba nominowana zobligowana jest do podania wymaganych danych w formularzu zgłoszeniowym (załącznik do Regulaminu).
 17. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku, tytułu pracy, oraz nazwy szkoły.
 18. Objęcie patronatem niniejszego Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
 19. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 20. Od decyzji organizatora Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 21. Udział w Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Zarządu Głównego nie wyklucza ubiegania się o nagrody w innych podobnych konkursach.

Pliki źródłowe:

 • Ulotka w pliku PDF: [LINK]
 • Regulamin z załącznikiem w pliku PDF: [LINK]

Zapraszamy do udziału

Konkurs SDRP

7 października 2019 10:12