0

Centrum Nauk Żywieniowych SGGW

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – SGGW w Warszawie
fot. SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych.

Inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą budowę Centrum.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych

to projekt Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. To nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony do prowadzenia działalności naukowej w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi i edukacyjnymi. W przyszłości wyposażony będzie w unikatową aparaturę laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym.

Zadania

Zadaniem Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jako wiodącej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdrożeniowej jest rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki wynikom tych badań wczesna dietoprofilaktyka przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób metabolicznych, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, a ich skalę w Polsce i na świecie określa się na 38 mln zgonów rocznie.

Konieczność podejmowania działań zmniejszających skalę występowania chorób dietozależnych uzasadniają  również wydatki publiczne poniesione na ich leczenie: w 2013 roku 3,8 mln pacjentów z tymi schorzeniami objęto opieką medyczną wartą 10,5 mld złotych. Szacuje się, że całkowite koszty związane z leczeniem chorób dietozależnych wzrosną z obecnych 42 mld zł rocznie do 93,0 mld zł w 2030 roku, przy czym samo leczenie otyłości i jej powikłań pochłonie ok. 25% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Dla zmniejszenia wymiaru tych niekorzystnych dla polskiej populacji danych konieczna jest również modyfikacja oferty rynkowej produktów żywnościowych, których innowacyjne receptury opracowane będą w planowanej inwestycji.

Zalety

Istotną zaletą Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jest holistyczne podejście do koniecznej zmiany sposobu żywienia Polaków: specjaliści z zakresu żywności i żywienia będą prowadzić tutaj fizykochemiczne badania żywności, kształtować jej prozdrowotny profil, ale też projektować skuteczne interwencje żywieniowe. Takie podejście pozytywnie wpłynie na poprawę skuteczności edukacji prozdrowotnej, która skierowana będzie na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia oraz terapii schorzeń dietozależnych, i oparta na rzetelnych i innowacyjnych wynikach badań z obszaru interdyscyplinarnej nauki o żywieniu człowieka. Działanie i misja Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych zorientowane będą na człowieka, zasoby surowcowe i produktowe oraz inteligentny transfer wyników badań i technologii do polskiego systemu żywieniowego i żywnościowego, co przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do żywności oraz doprowadzi do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych będzie instytucją naukowo-dydaktyczną, wszechstronnie kształcącą profesjonalistów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, ochrony zdrowia, projektowania żywności spełniającej najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, a jednocześnie spełniającej oczekiwania i preferencje konsumentów, realizując tym samym ideę holistycznego podejścia do nauk o żywieniu człowieka i ich aplikacyjnego charakteru.

Inwestycja

Jest to projekt inwestycyjny o wartości 62 milionów złotych.
Wartość dofinansowania z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to 40 mln złotych. Projekt utworzenia Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych przewiduje wybudowanie nowego wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw., w którym zlokalizowanych będzie między innymi  15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z 10 pracowniami i 2 halami oraz sala konferencyjna z zapleczem.

Dofinansowanie

9 sierpnia 2018 roku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą przekazanie środków z ministerstwa.

W uroczystości i konferencji prasowej uczestniczył także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podczas otwarcia konferencji  zaprezentował zebranym mediom główne zadania jakie Centrum Nauk Żywieniowych będzie wypełniało w przyszłości. Z

Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin podkreślił, że tak potrzebny projekt, który przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa zasługuje na dofinansowanie. Premier Gowin podkreślił również znaczenie naszej uczelni dla krajowej gospodarki. Na tym elemencie współpracy naukowców z szeroko rozumianym rolnictwem skupił się także w swoim przemówieniu minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Goście uczelni mieli okazję także do zapoznania się z nowoczesnymi laboratoriami Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, które zaprezentowali pracownicy naukowi wydziału na czele z panią Dziekan prof. dr hab. Krystyną Gutkowską. Z kolei przed konferencją prasową Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zwiedził odrestaurowaną przez SGGW część Skarpy Ursynowskiej znajdującej się bezpośrednio za Pałacem Rektorskim.

10 sierpnia 2018 00:32