0

Pełnomocnicy Prezydenta Warszawy

Interpelacja - część obrazu

Radna Olga Semeniuk zadała pytania Prezydentowi Warszawy dotyczące funkcjonowania jego pełnomocników.

26 marca do biura Prezydenta Warszawy trafiła interpelacja radnej Olgi Semeniuk (klub radnych PiS). Równo miesiąc później Rafał Trzaskowski przekazał swoja odpowiedź do Biura Rady m.st. Warszawy

Olga Semeniuk, radna Warszawy, pyta:

Uprzejmie proszę o informację,
jaki jest zakres i obszar działań 20-tu Pełnomocników Prezydenta m. st. Warszawy?
Czy wszystkie stanowiska pełnomocników są aktywne tematycznie?
Czy ta liczba ulegnie zwiększeniu?
Jeśli tak, to jakie są liczebne prognozy i obszary tematyczne, jakimi Pełnomocnicy będą się zajmować?

 

Interpelacja - Olgi Semeniuk radnej m.st. Warszawy
Interpelacja – Olgi Semeniuk radnej m.st. Warszawy
fot. UM Warszawy

W odpowiedzi prezydenta znajduje się lista aktualnie powołanych pełnomocników (wg. stanu na dzień 18 kwietnia 2019 r.).
Niestety bez wskazania konkretnych osób, co mogłoby się mieszkańcom przydać.

Lista pełnomocników

 1. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  powołany zarządzeniem nr 688/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
 2. Pełnomocnik ds. organizacji wyborów i referendów w m.st. Warszawie
  powołany zarządzeniem nr 1007/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.; zmienionym zarządzeniem nr 456/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,
 3. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
  powołany zarządzeniem nr 2220/2008 z dnia 29 października 2008 r.,
 4. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym
  powołany zarządzeniem nr 4165/2010 z dnia 4 lutego 2010 r.; zmienionym zarządzeniami: nr 5384/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., 1938/2017 z dnia 22  grudnia 2017 r.,
 5. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Etyki
  powołany zarządzeniem nr 4798/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.,
 6. Pełnomocnik ds. Edukacji Kulturalnej
  powołany zarządzeniem nr 4336/2013 z dnia 16 maja 2013 r.,
 7. Pełnomocnik ds. równego traktowania
  powołany zarządzeniem nr 3994/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r., zmienione zarządzeniami nr: 261/2011 z 16 lutego 2011 r., 1857/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., 4964/2013 z dnia 10 września 2013 r.
 8. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych
  powołany zarządzeniem nr 163 6/2018 z dnia 17 października 2018 r.,
 9. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka
  powołany zarządzeniem nr 829/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.,
 10. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dialogu z grupami społecznymi w sprawach polityki lokalowej m.st. Warszawy
  powołany zarządzeniem nr 3319/2012 z dnia 11 września 2012 r.,
 11. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
  powołany zarządzeniem nr 1060/2015 z dnia z dnia 23 lipca 2015 r.,
 12. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury
  powołany zarządzeniem nr 6571/2014 z dnia 12 września 2014 r.,
 13. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO
  powołany zarządzeniem nr 4100/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r., zmienione zarządzeniem nr 5203/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.,
 14. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania zielenią miejską
  powołany zarządzeniem nr 293/2016 z dnia 7 marca 2016 r.,
 15. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym
  powołany zarządzeniem nr 685/2016 z dnia 11 maja 2016 r.,
 16. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
  powołany zarządzeniem nr 912/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. i nr 28/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.,
 17. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie m.st. Warszawy
  powołany zarządzeniem nr 1122/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.,
 18. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
  powołany zarządzeniem nr 1551/2016 z dnia 17 października 2016 r.,
 19. Pełnomocnik ds. rewitalizacji
  powołany zarządzeniem nr 1889/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
 20. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  – powołany zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.

Jednocześnie prezydent zauważa, że:

Zakres działania każdego z pełnomocników został określony w treści wyżej wskazanych
zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

i informuje:

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że trwa analiza zadań realizowanych przez Pełnomocników Prezydenta m.st. Warszawy celem ich aktualizacji.

Nowy pełnomocnik (21.)

Prezydent informuje także:

Ponadto w Urzędzie m.st. Warszawy trwają prace nad powołaniem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet działający w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych. Do zadań Pełnomocnika będzie należało:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki społecznej m.st. Warszawy, w tym realizacja zadań zdrowia publicznego, a w szczególności identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego i podejmowanie działań w celu ich rozwiązywania,
 2. realizacja działań finansowanych ze środków wewnętrznych i spoza budżetu m.st.Warszawy, związanych z organizowaniem konkursów ofert, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na realizację programów podmiotom, również tym, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym oraz sprawowanie kontroli merytorycznej i finansowej wykonania umów. Realizacja programu społecznego skierowanego do wybranej grupy(mieszkanki m.st. Warszawy).
 3. prowadzenie okresowych, systematycznych analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkanek m.st. Warszawy;
 4. monitorowanie dostępu do usług oraz jakości usług publicznych z zakresu polityki społecznej i zdrowia,
 5. prowadzenie współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi.
 6. realizacja zadań związanych ze Strategią Społeczną m.st. Warszawy

Wyjaśnienie prezydenta

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z § 11 ust. 13 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy powołuje pełnomocników, których zadaniem jest koordynacja współpracy komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz osób prawnych m.st. Warszawy, w celu efektywnego realizowania skomplikowanych i ważnych społecznie zadań. W sytuacji zajścia okoliczności określonych w wyżej wskazanej regulacji Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy może pojawić się potrzeba powierzenia pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy bądź jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy realizacji określonych zadań i – ze względu na ich charakter – ustanowienie go pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy.

6 maja 2019 10:10