0

Mazowieckie sprawy społeczne

Pomoc społeczna - ręce różne ręce złożone w "stołeczek"
Pomoc społeczna
fot. pexels

Mazowiecka Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej podsumowała wydatki budżetowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Główną jednostką realizującą wydatki z zakresu pomocy społecznej jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W zeszłym roku budżet MCPS wyniósł 24,5 mln zł. Dodatkowo na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono 34,4 mln zł, a na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17,5 mln zł.

Do sejmiku Mazowsza wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2021 r.

Plan dochodów, po zmianach w wysokości 3,966 mld zł, wykonany został
w 99,6 % (3,945 mld zł).

Wydatki, zaplanowane na 4,077 mld zł, zrealizowane zostały
w 92% (3,760 mld zł).

Niewydatkowana kwota 214,9 mln zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej, pod przewodnictwem mazowieckiego radnego Piotra Kandyby, jako pierwsza rozpoczęła opiniowanie wykonania zeszłorocznego budżetu w zakresie jej działania.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Na zadania zlecone organizacjom pozarządowym z zakresu polityki społecznej wydatkowano 34,4 mln zł. Pozwoliło to na zrealizowanie wielu przedsięwzięć w różnych dziedzinach pomocy społecznej jak niżej:

 • przeciwdziałanie uzależnieniem
  – alkoholowym (10,2 mln zł),
  – narkomanii (696,3 tys. zł),
 • zaburzenia psychiczne (9,11 mln zł),
 • ekonomia społeczna (2,7 mln zł),
 • ubóstwo i wykluczenie (500 tys. zł),
 • ośrodki preadopcyjne i adopcyjne (4,2 mln zł),
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (1,02 mln zł),
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej 2,05 mln zł),
 • niepełnosprawność (3,3 mln zł z PFRON),
 • seniorzy (2,1 mln zł).

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna

W 2021 r. MCPS zrealizował wiele przedsięwzięć.
Jednym z nich jest Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kraszewie-Czubakach (gmina Raciąż) w obiekcie prowadzonym przez Fundację Odzyskać Radość. Miejsce to przeznaczone jest dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i rehabilitacji i nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

PFRON

Ze środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowano 10 zakładów aktywności zawodowej (8,6 mln zł), roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami (5,6 mln zł) oraz przeprowadzono wiele cennych działań realizowanych przez różne organizacje pozarządowe (3,3 mln zł).

Profilaktyka uzależnień

Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, takie jak wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, inicjatyw dla dzieci i młodzieży (np. „Pogodne lato”) zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe.

MCPS zorganizował też projekt szkoleń dla kierowców w dwóch grupach wiekowych 18–24 lata oraz powyżej 55 roku życia. Istotnym elementem szkoleń była profilaktyka uzależnień.

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom przeznaczono 3,84 mln na wsparcie i tworzenie Centrów Integracji Społecznej będących częścią rynku ekonomii społecznej. Na Mazowszu działa ich już 10. Proces reintegracji przechodzi rocznie średnio 200 osób wykluczonych.

Dzienne Domy Pobytu

Samorząd Mazowsza wspiera też osoby z chorobami otępiennymi, w tym z Alzheimerem. W tym celu prowadzone są Domy Dziennego Pobytu, na które w 2021 r. przeznaczono 7,48 mln zł. Projekt ten – zlecony organizacjom pozarządowym – realizowany jest od dwóch lat.

Adopcja

Jednym z zadań samorządu województwa jest prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. W 2021 r., do procesu adopcyjnego zgłoszono na Mazowszu 561 dzieci. Przeprowadzono 185 adopcji, w tym 226 dzieci zostało zaadaptowanych, 767 zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych, a 108 do Centralnego Banku Danych. Jednocześnie WOA prowadziło poradnictwo, szkolenia oraz udzielało wsparcia. Było to:

 • 717 porad preadopcyjnych,
 • 5025 porad adopcyjnych,
 • 523 porady dla rodziców biologicznych,
 • 41 grup wsparcia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 • 34 grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych,
 • 11 szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 • 3 szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Szkolenia i konferencje

Pomimo obostrzeń związanych z Covid-19, w zeszłym roku odbyło się wiele konferencji i spotkań, m.in.: „Zdemaskować przemoc”, „Wolontariat opiekuńczy”, III Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Kadry pomocy społecznej miały możliwość wzięcia udziału w unijnym projekcie „Liderzy koordynacji” oraz podnosić swoje kompetencje w szkoleniach organizowanych w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Programy i strategie

W 2021 r., stworzyło ważne dla dalszego funkcjonowania niżej wymienine programy i strategie:

 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025,
 • Wojewódzki Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021–2025,
 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2025,
 • Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2021-2025,
 • Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2025,
 • projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 (jest w trakcie opracowania).

Samorząd Województwa Mazowieckiego

9 kwietnia 2022 11:45
[fbcomments]