0

Warszawskie kalendarium antykoronawirusowe

Kalendarz - marzec

Warszawskie działania przygotowujące do pandemii opublikował Hubert Zalewski, radny Pragi Południe.

 1. W styczniu 2020 r. wprowadzono całodobową gotowość w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 2. 29.01.2020 r. zamieszczono na stronie intranetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy bieżące informacje na temat profilaktyki zabezpieczającej pracowników przed zakażeniem wirusem oraz na stronie Bezpieczna Warszawa informacje dla mieszkańców.
 3. 5.02.2020 r. Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie miejsc użyteczności publicznej, które mogłyby być przeznaczone do kwarantanny osób oraz w kwestii transportu osób do miejsc kwarantanny.
 4. 18.02.2020 r. spotkanie z Kierownictwem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie miejsc użyteczności publicznej do kwarantanny.
 5. 26.02.2020 r. wysłano pismo do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic z zaleceniami postępowania w przypadku pracowników powracających z regionów objętych zagrożeniem epidemicznym lub epidemią oraz polecenie zainstalowania dozowników ze środkami dezynfekcyjnymi we wszystkich biurach, urzędach dzielnic i jednostkach miejskich.
 6. 28.02.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, facebooku Bezpieczna Warszawa oraz stonach urzędów dzielnic informacje na temat wirusa ze stron instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – informacje są na bieżąco aktualizowane.
 7. 28.02.2020 r. wzmożono dezynfekcję pojazdów komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, pociągi w metra oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej).
 8. 2.03.2020 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
 9. 4.03.2020 r. przesłano do Wojewody Mazowieckiego zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.
 10. 4.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie do Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego informacji o organizowanych przedsięwzięciach na terenie miasta, innych niż imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, skupiających znaczną liczbę osób (pow. 200).
 11. 5.03.2020 r. przeprowadzono analizę możliwości wykorzystywania przy dezynfekcji środków transportu technologii ozonowania.
 12. 5.03.2020 r. przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie prośbę o potwierdzanie aktualności wcześniej wydanych opinii w sprawach imprez masowych.
 13. 5.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie wystąpień podmiotów zewnętrznych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie wydarzeń (innych niż imprezy masowe) mogących skupiać dużą liczbę osób.
 14. 6.03.2020 r. wysłano kolejne zapytania o potwierdzenie wcześniej wydanych opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie dla trzech imprez odbywających się od 12 – do 15 marca br. Oczekujemy na zwrotną odpowiedź w tej sprawie.
 15. 6.03.2020 r. odbyło się spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie i Biurem Polityki Zdrowotnej w zakresie uaktualniania opinii sanitarnych dotyczących przeprowadzania imprez masowych na terenie Miasta. Na spotkaniu tym ustalono sposób przyjmowania codziennych raportów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie zawierających: liczbę osób zakażonych wirusem, liczbę osób hospitalizowanych celem diagnostyki, liczbę osób objętych kwarantanną domową, liczbę osób objętych nadzorem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.
 16. 9.03.2020 r. udział Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (przyjęte rekomendacje: wstrzymanie odwiedzin w szpitalach, wstrzymanie zajęć w szkołach zależne od decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakupy dla szpitali wykonuje organ założycielski (wojewoda ma zwiększony na ten cel budżet o 8,5 mln zł), negocjować z organizatorami konieczność odwoływania imprez masowych – przypadku braku podporządkowania będzie wydawany zakaz przez wojewodę, imprezy sportowe halowe bez publiczności, zakazać wycieczek szkolnych i wymian uczniowskich szczególnie zagranicznych).
 17. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie robocze z Prezesami Spółek i z Dyrektorami jednostek miejskich w celu określenia obszarów krytycznych dla funkcjonowania Miasta oraz przyjęcia raportów dotyczących maksymalnej abscencji chorobowej zapewniającej należyte wykonywanie podstawowych zadań np. MPWiK, MPO, transport miejski, Metro Warszawskie, CPR.
 18. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie z burmistrzami dzielnic, na którym: – przyjęto informację o prawidłowości funkcjonowania Urzędów Dzielnic, – wydano zalecenia w zakresie obsługi interesantów (przekazano prośbę o zorganizowanie stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby zachować odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta).
 19. 10 marca 2020 r. przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie kolejne zapytania dotyczące ważności opinii na imprezę organizowaną, informację o odwołaniu 4 imprez organizowanych na terenie COS TORWAR I – Cavaliada 2020 oraz informowację o skierowaniu do dwóch organizatorów imprez (Legia Warszawa – Sekcja Koszykówki, Wagart Warszawa Sp. z o.o.) wystąpień z prośbą o odwołanie, zmianę terminu lub przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału publiczności.
 20. 10.03.2020 r. spotkanie z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich oraz kierownikiem Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (19 115) w celu omówienia możliwości usprawnienia zdalnego kontaktu mieszkańców z jednostkami miejskimi i załatwiania spraw drogą elektroniczną.
 21. 10.03.2020 r. zarekomendowanie Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowania spotkania ze wszystkimi grupami działającymi w zakresie wolontariatu, celem diagnozy potencjalnych sił i środków przy ewentualnej konieczności wykorzystania pomocy seniorom i niepełnosprawnym. Do zadania tego zostanie zaangażowana również Straż Miejska.
 22. 10.03.2020 r. pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wstępnym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
 23. 10.03.2020 r. zamieszczono na facebooku Bezpieczna Warszawa skierowaną do seniorów informację na temat wirusa.
 24. 10.03.2020 r. odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia z udziałem Radnych m.st. Warszawy, podczas którego referowano działania Miasta mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 25. 10.03.2020 r. wysłano do Delegatur BBiZK e-mail-a z informacją o ograniczeniu do minimum lub czasowym zawieszeniu spotkań organizowanych w ramach programu „Bezpieczne osiedle” oraz innych spotkań, które wiążą się z dużą liczbą zainteresowanych mieszkańców.
 26. 10.03.2020 r. wysłano pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Wojewody Mazowieckiego o zawieszenie opieki w żłobkach, zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
 27. 10.03.2020 r. – wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prośbę o spowodowanie, aby komunikaty, które wykonane zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie koronawirusa i publikowane są w miejskim systemie elektronicznym, były również przygotowane w języku angielskim i ukraińskim.
 28. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zorganizowania stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby był zachowany odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta.
 29. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zaleceń dotyczących przedsięwzięć lokalnych z większą liczbą osób oraz odwoływania zajęć w placówkach oświaty.
 30. 10.03.2020 r. Pani Dyrektor Magistratu opracowała, a następnie przesłała do Dyrektorów Biur Urzędu m.st. Warszawy i Burmistrzów dzielnic procedurę przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 31. 11.03.2020 r. wysłano pismo BBiZK do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic przypominające o wyposażeniu siedzib w środki antyseptyczne do mycia rąk.
 32. 11.03.2020 r. opracowano dokument przygotowany z perspektywy m.st. Warszawy dotyczący ciągłości działania administracji samorządowej w sytuacji wystąpienia epidemii lub pandemii
 33. 11.03.2020 r. decyzja o zamknięcie tarasu widokowego w PKiN.
 34. 11.03.2020 r. pismo do burmistrzów, dyrektorów biur, prezesów spółek o taką organizację pracy, aby zapewnić ciągłość działania administracji samorządowej.
 35. 11.03.2020 r. pismo Dyrektora Magistratu do dyrektorów biur i burmistrzów – zalecenia w kontaktach z klientem zewnętrznym.
 36. 11.03.2020 r. pismo do organizatora z prośbą o rozważenie odwołania bądź przeniesienia terminu Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, planowanych w dniach 12-15 marca 2020 roku w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO w Warszawie.
 37. 11.03.2020 r. wystąpienia do czterech organizatorów największych liczebnie zgromadzeń o rozważenie możliwości ich odwołania lub przeniesienia na inny termin (dotyczą one dni: 14 marca – 3000 osób, 21 marca – 2000 osób, 22 marca 20 000 i 10 000 osób).
 38. 11.03.2020 r. w związku z decyzją rządu, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy poinformował rodziców o zawieszeniu od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęć we wszystkich oferowanych przez miasto żłobkach i punktach dziennego opiekuna w Warszawie.
 39. 12.03.2020 r. wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z informacją o zawieszeniu realizacji szkoleń obronnych i przełożeniu ich na drugą połowę roku.
 40. 12.03.2020 r. zgodnie z postanowieniem rządu, decyzja o zamknięciu do 25 marca br. wszystkich Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowych Domów Kultury.
 41. 12.03.2020 r. umorzono 4 postępowania administracyjne w prowadzonych sprawach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych (dwa z uwagi na rezygnacje organizatora z przeprowadzania imprez oraz dwa z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenie nr 92 – wprowadzający zakaz organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych.
 42. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi na rzecz m.st. Warszawy (Innogy Polska S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy oraz zabezpieczenia obsady kluczowych stanowisk pracy.
 43. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów na rzecz m.st. Warszawy z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług przez firmy na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.
 44. 13.03.2020 r. pismo do Zarządu Transportu Miejskiego z sugestią o wydzielenie specjalnych stref w autobusach z częściowo otwartymi kabinami w ramach profilaktyki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 45. 13.03.2020 r. pismo do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o podjęcie działań umożliwiających natychmiastowe zawieszenie (zakończenie) kwalifikacji wojskowej prowadzonej przez 5 powiatowych komisji lekarskich w Warszawie.
 46. 13.03.2020 r. pismo do Burmistrzów dzielnic z poleceniem zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia.
16 marca 2020 10:16