0

XXXV sesja Rady Warszawy

Rada m.st Warszawy w Sali Warszawskiej PKiN III sesja 13 grudnia 2018 foto. Adrian Grycuk (Wikimedia)
Rada m.st Warszawy w Sali Warszawskiej PKiN – III sesja 13 grudnia 2018
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

27 sierpnia o godz. 10:00, odbędzie się 35. sesja Rady Warszawy po raz kolejny w systemie zdalnym.

Posiedzenie będzie realizowane za pomocą informatycznych systemów, umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji oraz organizację debaty i głosowań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia relacji internetowych:

 • stronę Rady m.st. Warszawy: [LINK],
 • serwis YouTube: [LINK]
 • serwis FB rady miasta: [LINK]

W porządku sesji znajduje się 85 punktów z czego 81 głosowań uchwał, interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i sprawy różne.

Radni na sesji pochylą się nad: 

 • przyznaniem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim, przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy, przyznaniem dotacji na realizację programu promocji zdrowia, przyjęciem programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach, ustaleniem liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składach Rad Społecznych warszawskich placówek ochrony zdrowia, utworzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmianą ich statutów i administrowania,
 • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części południowej rejonu Placu Unii Lubelskiej, okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska, rejonu PKP Warszawa Włochy, RKS Okęcie Warszawa, obszaru Jelonki i Powiśla Północnego,
  zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta,
 • dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy warszawskich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Warszawy,
 • nabyciem przez Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Biały Kamień, ul. S. Żaryna, ul. L. Danielewicza,
 • zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych,
 • obniżeniem bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Noakowskiego
 • zgodą na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ciasnej 5 wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
 • zgodą na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat,
 • odpłatnością za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w warszawskich szkołach,
 • zmianami nazw:
  Przedszkola nr 343 (ul. Warszawska 53),
  Szkoły Podstawowej nr 360 (ul. Dzieci Warszawy 42),
  XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” (ul. Alpejska 16),
 • likwidacją szkół:
  Policealnej nr 49 (ul. Wiśniowa 56),
  Zespołu Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego i Szkoły Policealnej nr 9 (ul. F. Joliot-Curie 13),
  Szkoły Policealnej nr 11 w Warszawie (ul. Kazimierzowska 60),
  Szkoły Policealnej nr 51 w Warszawie (ul. Bełska 1/3),
  Szkoły Policealnej nr 52 , Szkoły Policealnej nr 13 w Warszawie i Branżowej Szkoły I stopnia nr 64 (ul. Krasnołęcka 3),
  rozwiązaniem Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 (ul. Krasnołęcka 3)
  i wyłączeniem Branżowej Szkoły Ogrodniczej I stopnia przy ul. Bełskiej 1/3 z Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego oraz jej likwidacją,
 • ustaleniem planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku,
 • przekształceniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” (ul. Niegocińska 2),
 • nadaniem imienia Marii Skłodowskiej-Curie Szkole Podstawowej nr 69 (ul. Wiktorska 73),
 • przekształceniem poprzez zmianę siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie (ul. Odrowąża 75),
 • zwolnieniem z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej,
 • zmianą statutu śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
 • nadaniem nazwy nowym ulicom i obiektom miejskim w warszawskich dzielnicach: ul. Trzmiela w Wilanowie,
  ul. Kamasznicza w Rembertowie,
  ul. Dorożkarska na Woli,
  na Mokotowie ulicom Zapach Bzu, Piniowa i Marii Cetysówny,
  na Białołęce zniesieniem i nadaniem nazwy ul. Krzemienna oraz nadaniem nazw ulicom Skrzatów i Hałabały, oraz
  w Wawrze ul. Lisi Dukt)
 • rozpatrzeniem skarg na prezydenta Warszawy i petycji mieszkańców
 • wysłuchaniem informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa m.st. Warszawy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 • pozostawieniem zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu oraz wyborem uzupełniającym ławników do sądów warszawskich

Szczegółowy porządek obrad i linki do dokumentów źródłowych: [LINK]

25 sierpnia 2020 13:06
[fbcomments]