0

Gdzie jest kasa na 500+?

500 Plus - grafika
fot. Urząd Wojewódzki

Władze Warszawy alarmują:
rząd nie zaplanował środków na październikowe, listopadowe i grudniowe wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+.

Ostatnie pieniądze, jakie zostały przekazane do miasta, wystarczyły tylko na wrześniowe wypłaty. Rząd przesłał je samorządowi ze znacznym opóźnieniem, dopiero po trzykrotnych monitach, w tym po liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Świadczenia z programu „Rodzina 500+” są wypłacane przez samorządy po przyjęciu planu dotacji przez rząd i po faktycznym przekazaniu środków. Już w sierpniu br. władze stolicy informowały Wojewodę Mazowieckiego, że przeznaczona na realizację programu w Warszawie kwota 717 847 000 zł jest niewystarczająca – głównie ze względu na wprowadzenie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko –  i nie pozwoli na wypłatę świadczeń we wrześniu oraz w kolejnych miesiącach.

Urząd miasta zaapelował o zwiększenie planu dotacji do kwoty 1 360 896 287 zł. Na pilną potrzebę zmiany planu dotacji oraz przekazania środków Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę w piśmie z dnia 13 września br. do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. W efekcie interwencji do kasy miasta wpłynęły środki na wypłaty 500+ za wrzesień, jednak ze znacznym opóźnieniem (ostatnia transza 26 września, kiedy w dzielnicach rozpoczęło się już realizowanie przelewów).

Z szacunków Warszawy wynika, że na płynne wypłaty do końca roku potrzebne jest ponad 480 mln zł.

Władze stolicy oczekują od rządu jasnej deklaracji, co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu „Rodzina 500+”. W tej sprawie prezydent Rafał Trzaskowski wystosował 30 września br. pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezydent stolicy zapewnia w liście:

Naszym wspólnym priorytetem powinna być dobra współpraca w zakresie wspólnie realizowanych zadań, a przede wszystkim zadowolenie beneficjentów programu Rodzina 500+ – mieszkańców Warszawy.

Środki uzyskane od rządu
na program Rodzina 500+

 

M-c

Data wpływu środków na rachunek miasta Kwota Kwota wydatkowana na świadczenia 500+

Szacowane minimalne wypłaty świadczeń
w IV kw. 2019

I

2019-01-03

7 516 419,00

2019-01-18

61 977 931,00 69 494 350,00
II

2019-02-04

7 451 190,00

2019-02-14

219 193,00

2019-02-18

62 291 505,00 69 913 888,00
III

2019-03-04

7 523 210,00

2019-03-18

59 886 200,00 67 357 410,00
IV

2019-04-04

7 363 134,00

2019-04-16

59 757 998,00 67 197 132,00
V

2029-05-06

7 370 260,00

2019-05-17

59 635 912,00 66 930 172,00
VI

2019-06-04

7 189 688,00

2019-06-18

60 944 965,00 68 234 653,00
VII

2019-07-04

20 719 360,00

2019-07-05

12 015 637,00

2019-07-15

11 913 500,00

2019-07-18

83 399 628,00 110 059 499,00
VIII

2019-08-02

23 582 830,00

2019-08-08

19 975 526,00

2019-08-13

22 752 445,00

2019-08-19

114 360 469,00 161 080 055,00
IX

2019-09-12

65 212 006,00

2019-09-16

21 171 858,00

2019-09-19

29 049 248,00

2019-09-19

27 981 008,00

2019-09-19

16 980 842,00

2019-09-26

1 832 173,00 198 098 345,00
X

0,00 192 872 358,00
XI

0,00 168 395 900,00
XII 0,00 121 386 067,00
RAZEM 880 074 135,00 878 365 504,00
BRAK ŚRODKÓW 482 654 325,00

List prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Plik PDF: [LINK]

Warszawa, dnia 30 września 2019 roku.

PS – BR.3153.1.2019 EDC
( .EDC.PS-BR)

Pan
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Dziękuję za pismo z dnia 25 września dotyczące wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+” przez Miasto st. Warszawa. Dla Prezydenta Warszawy i pracowników urzędu kwestia terminowej i pewnej wypłaty tych świadczeń jest priorytetowa – i podobnie jak dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – jest przedmiotem szczególnej troski. Pełna i zgodna z planem realizacja wypłacanych świadczeń ma istotne znaczenie dla mieszkańców naszego miasta, dlatego też urzędnicy działają w tej kwestii ze szczególną starannością i zapobiegliwością.

Z tego powodu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych już w sierpniu informowało Wojewodę Mazowieckiego, że przeznaczona na realizację programu „Rodzina 500+” w Warszawie kwota w wysokości 717 847 000 zł jest niewystarczająca i nie pozwoli na wypłatę świadczeń we wrześniu br. oraz w kolejnych miesiącach.

W dniu 7 sierpnia br. Biuro zwróciło się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o pilne zwiększenie dotacji. W dniu 13 sierpnia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana szczegółowa aktualizacja wydatków na Program „Rodzina 500+”, wraz ze wskazaniem iż konieczność płynnej i bezproblemowej realizacji tego zadania wymaga zwiększenia środków do kwoty 1 360 896 287 zł.

Ponowna prośba o jak najszybsze zwiększenie planu dotacji oraz wypłatę dodatkowych środków na realizację programu została skierowana w piśmie do Wojewody Mazowieckiego w dniu 2 września br.

Wobec braku odpowiedzi na powyższe pisma, a także wobec braku wystarczających środków na wypłatę bieżących świadczeń, 4 września br. Zastępca Prezydenta

Miasta st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o bezzwłoczne zwiększenie planu dotacji o kwotę 643 049 287 zł, brakującą do wypłaty świadczeń w 2019 r. według wyliczeń na dzień wystąpienia.

Wystąpienie to było podyktowane troską o bezproblemową i płynną wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”, brakiem decyzji o zwiększeniu planu dotacji oraz brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na monity. Brak zwiększenia planu uniemożliwia wypłatę świadczenia wychowawczego, ponieważ wiązałyby się one z zaciągnięciem zobowiązań finansowych ponad plan, co skutkowałoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Na pilną potrzebę zmiany planu dotacji oraz przekazania środków zwróciłem uwagę w piśmie z dnia 13 września br. do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.

Zmiana planu dotacji i przekazanie środków na wypłatę świadczeń, a w efekcie wypłata świadczeń we wrześniu w programie „Rodzina+” nastąpiły więc po uprzednich trzykrotnych monitach przez urzędników Miasta st Warszawy do Wojewody Mazowieckiego, co bez wątpienia świadczy o staranności i trosce o to, by realizacja programu była płynna i nie napotykała na problemy.

Odnosząc się do rozbieżności w estymacjach kwot na realizację programu w kolejnych pismach pragnę wskazać, że kolejne wystąpienia zawierają precyzyjne dane zaktualizowane na dzień ich składania. Podstawą wyliczeń są zawsze rzeczywiste dane dotyczące liczby dzieci objętych złożonymi wnioskami, informacje o przyznanych świadczeniach oraz szacunki odnośnie liczby dzieci, na które wnioski jeszcze nie wpłynęły.

W piśmie z dnia 7 sierpnia br. informowano, iż plan dotacji w wysokości 717 847 000 zł będzie wystarczający tylko do zabezpieczenia świadczeń do miesiąca sierpnia włącznie. W pismach z dnia 2 i 4 września br. wskazano, iż plan dotacji w tej wysokości nie zabezpieczy już wypłat na miesiąc wrzesień br., wraz z ponownym wskazaniem, że plan dotacji dla m.st. Warszawy do końca br. winien być zwiększony do wysokości 1 360 896 287 zł.

O kwocie tej mowa również w piśmie z dnia 13 września br. wraz z informacją o dysponowaniu środkami finansowymi na wrzesień br. w wysokości 109 643 884 zł przy zapotrzebowaniu na plan dotacji i środków na ten miesiąc w wysokości 197 974 803 zł. Kwoty te zostały skorygowane o wysokość dotacji, która została przekazana do Urzędu M.st. Warszawy w dniu 10 września br. Wyliczenia potwierdzają skrupulatność i rzetelne przygotowania wystąpienia zarówno do Wojewody Mazowieckiego, jak i Prezesa Rady Ministrów.

Proces składania wniosków i wydawania decyzji w programie „Rodzina 500+” w Warszawie charakteryzuje się dużą dynamiką, a liczba objętych świadczeniem dzieci ulega istotnym zmianom. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę dużą liczbę mieszkańców Warszawy oraz przyrost naturalny w Warszawie, a także fakt, że świadczenie 500+ jest obecnie wypłacane także na pierwsze dziecko. Czynniki te powodują zmiany przewidywań co do liczby wypłacanych świadczeń. Dla przykładu, na dzień 9 sierpnia br. do urzędu wpłynęły 185 543 wnioski dotyczące 162 305 dzieci, zaś na dzień 16 września br. liczba ta wynosiła już 216 686 wniosków dotyczących 261173 dzieci. Zatem w ciągu kilku tygodni liczba dzieci, których dotyczą wnioski zwiększyła się aż o 98 868.

Miasta o mniejszej liczbie mieszkańców, mniejszym napływie nowych mieszkańców i mniejszym przyroście naturalnym nie odczuwają zapewne tak dużych wzrostów liczby beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Warszawa charakteryzuje się jednak dużą liczbą mieszkańców, znacznym napływem ludności oraz dużą liczbą urodzeń.

Biorąc pod uwagę te czynniki oraz bezproblemowy do tej pory sposób realizacji programu „Rodzina 500+” przez urzędników Miasta st. Warszawy nie mam podstaw, by sądzić, że obliczenia dotyczące planu świadczeń i ich wypłat były dokonywane z nienależytą starannością czy też nawet „rażącą niestarannością”.

Z zaskoczeniem przyjmuję również informacje Pana Ministra, że pracownicy Urzędu M.st. Warszawy rozpowszechniają informacje dotyczące braku środków na wypłatę programu „Rodzina+”. Nieznane są mi wypowiedzi urzędników o takim charakterze. Jestem przekonany, że urzędnicy m.st. Warszawy skupiają się na tym, by szybko i sprawnie przeprowadzić proces realizacji wypłaty świadczeń.

Jednakże pragnę zapewnić, że uwrażliwię pracowników Urzędu M.st. Warszawy na różne aspekty komunikacji z beneficjentami programu „Rodzina 500+”. Zarazem nadal będę oczekiwał od podległych mi urzędników rzetelnego i szybkiego informowania o wszelkich sygnałach dotyczących ewentualnych opóźnień w zwiększaniu i przekazywaniu planu dotacji, jak i samych środków finansowych na konto m.st. Warszawy – a tym samym troski o wszystkie elementy procesu, który ma zapewnić terminowe i prawidłowe przekazywanie środków na rzecz mieszkańców.

Chcę jednak zwrócić uwagę, że brak zwiększenia planu dotacji dla poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy może powodować u pracowników urzędu poważne obawy o terminowym wykonywaniu przelewów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Podobne obawy występują w innych miastach i gminach w Polsce, bowiem – podobnie jak Warszawa – nie mają one podpisanych planów wypłaty świadczeń na trzy ostatnie miesiące roku oraz przekazanych środków na wypłatę świadczeń.

Aby tym obawom zapobiec, zasadne byłoby przyznanie przez Urząd Wojewódzki planu finansowego, zabezpieczającego na początku roku całoroczne potrzeby Miasta st. Warszawy i innych miast i gmin w zakresie wypłat świadczeń z programu „Rodzina 500+”. Wyeliminowałoby to stan niedoboru środków w trakcie roku i zapewniło bieżącą realizację tego zadania.

Konieczność oczekiwania na dodatkowe środki na ostatnie miesiące roku tworzy niepotrzebny stan niepewności i tymczasowości. Trwa on także obecnie. Miasto st. Warszawa nadal nie ma przyznanych planów dotacji i nie ma środków na miesiąc październik, listopad i grudzień. Wciąż oczekujemy na plany dotacji i fundusze na te miesiące. Trudno, by sytuacja ta nie wywoływała niepokoju u urzędników odpowiedzialnych za terminową realizację wypłat.

Pragnę zapewnić Pana Ministra, że Urząd m.st. Warszawy cyklicznie i terminowo przesyła rzetelne sprawozdania wraz z programem wydatków, dochowując należytej staranności w przygotowaniu i wypłacie świadczeń. Sposób realizacji programu „Rodzina 500+” znacznie poprawiłoby natomiast wcześniejsze projektowanie planów wydatkowania oraz terminowe przekazywanie środków na realizację programu.

Oczekuję zatem od Pana Ministra jasnej deklaracji co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu „Rodzina 500+”.

Naszym wspólnym priorytetem powinna być dobra współpraca w zakresie wspólnie realizowanych zadań, a przede wszystkim zadowolenie beneficjentów programu „Rodzina 500+” – mieszkańców Warszawy.

Liczę, że w przyszłości uda się zaplanować przez rząd proces przekazywania środków na wypłaty w programie „Rodzina 500+”, że pozwoli to na sprawną oraz płynną wypłatę przyznawanych w nim świadczeń.

Z poważaniem,

(pieczątka i podpis)

PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
Rafał Trzaskowski

Urząd m.st. Warszawy

30 września 2019 21:40
[fbcomments]