0

18. pełnomocnik u boku prezydenta

osoba podpisująca dokument -- fot. Andrea Picquadio (pexels)
fot. Andrea Picquadio (pexels)

Prezydent Rafał Trzaskowski nowego Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwoju infrastruktury kolejowej.

W miejsce Komitetu Sterującego do spraw współpracy m.st. Warszawy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie oraz spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia inwestycji w centralnej części Warszawskiego Węzła Kolejowego, powołanego 23 lutego 2016 r.

Na stanowisko to powołany został pan Marek Chmurski, który swe obowiązki będzie wykonywał w ramach Zarządu Dróg Miejskich (wcześniej samodzielne stanowisko ds. kolei w Zarządzie Transportu Miejskiego).

Do zadań pełnomocnika należy koordynowanie oraz inicjowanie współpracy m.st. Warszawy ze spółkami i podmiotami zaangażowanymi w planowanie i rozwój infrastruktury kolejowej (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe, Polskie Koleje Państwowe, Centralny Port Komunikacyjny), a w szczególności:

 1. koordynacja współpracy i przepływu informacji pomiędzy podmiotami kolejowymi a m.st. Warszawą (biurami, jednostkami organizacyjnymi, spółkami, dzielnicami) w zakresie planowania rozwoju systemu kolejowego i przygotowania inwestycji kolejowych;
 2. udział w przygotowywaniu analiz dotyczących rozwoju systemu kolejowego w aglomeracji warszawskiej w perspektywie średnio- i długookresowej we współpracy z właściwymi biurami, jednostkami i spółkami m.st. Warszawy;
 3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi studia, analizy i koncepcje mające wpływ na system kolejowy aglomeracji warszawskiej, koordynacja procesu opiniowania tych opracowań w strukturach m.st. Warszawy;
 4. opiniowanie/współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym rozwoju kolei aglomeracyjnej (m.in. planu transportowego), w tym także studiów wykonalności przygotowywanych na potrzeby uzyskania wsparcia zewnętrznego inwestycji infrastrukturalnych i taborowych;
 5. opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury kolejowej;
 6. opiniowanie projektów dokumentów strategicznych szczebla centralnego i regionalnego w zakresie transportu kolejowego, w tym również projektów aktów prawnych i ich nowelizacji;
 7. opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji kolejowych w aglomeracji warszawskiej – koordynacja procesu opiniowania tej dokumentacji w strukturach m.st. Warszawy;
 8. inicjowanie i opiniowanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych i ich zakresu rzeczowego służących rozwojowi systemu kolei aglomeracyjnej; współpraca przy przygotowaniu inwestycji m.st. Warszawy skutkujących koniecznością ingerencji w infrastrukturę kolejową na terenie Warszawy lub funkcjonalnie powiązanych z tą infrastrukturą;
 9. współdziałanie z właściwymi strukturami m.st. Warszawy w zakresie inicjowania wniosków o rezerwację lub zmiany planowanych w budżecie m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) m.st. Warszawy wydatków oraz zakresów rzeczowych zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji towarzyszącym inwestycjom kolejowym;
 10. współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE) w zakresie opiniowania programów wsparcia finansowego dotyczącego rozwoju systemu transportu kolejowego;
 11. współpraca z Pełnomocnikiem ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym w zakresie monitorowania procesu przygotowywania i realizacji inwestycji kolejowych i powiązanych z nimi inwestycji miejskich, mających istotne znaczenie/wpływ z punktu widzenia funkcjonowania pasa drogowego dróg publicznych wraz z wymianą informacji za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej eInwestycje;
 12. udział w przygotowaniu rzeczowych zakresów porozumień pomiędzy m.st. Warszawą a spółkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie oraz Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. oraz innymi podmiotami kolejowymi, odpowiedzialnymi za przygotowanie inwestycji kolejowych na terenie m.st. Warszawy w sprawie wspólnej realizacji inwestycji;
 13. koordynacja procesu opiniowania wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury w trybie ustawy o transporcie kolejowym;
 14. współpraca z właściwym biurem Urzędu m.st. Warszawy w zakresie udziału w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji kolejowych na terenie Warszawy i opiniowanie stanowiska miejskiego w tych postępowaniach;
 15. monitorowanie zagadnień problemowych w zakresie wzajemnych relacji struktur m.st. Warszawy oraz podmiotów kolejowych, jak również spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji kolejowych w Warszawie – inicjowanie i wspieranie działań służących rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów;
 16. udział w opracowaniu/opiniowaniu materiałów informacyjnych przygotowywanych na potrzeby Prezydenta m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej Urzędu Miasta w zakresie zagadnień rozwoju systemu transportu kolejowego i inwestycji kolejowych;
 17. organizowanie narad, spotkań konsultacyjnych (również w formie zespołów roboczych), w celu koordynacji stanowisk m.st. Warszawy w sprawach inwestycji kolejowych i współpracy z podmiotami kolejowymi;
 18. reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach, dotyczących zagadnień związanych tematycznie z realizowanymi zadaniami.

Pełnomocnicy Prezydenta m.st. Warszawy

 1. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym
  Konrad Komornicki (Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego)
 2. Pełnomocnik ds. dostępności
  Donata Kończyk (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)
 3. Pełnomocnik ds. etyki i polityki antykorupcyjnej
  Krzysztof Łojek (Biuro Zgodności)
 4. Pełnomocniczka ds. kobiet
  Katarzyna Wilkołaska-Żuromska (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)
 5. Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
  Łukasz Puchalski (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich)
 6. Pełnomocnik ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym
  Jerzy Stępniak (Biuro Infrastruktury)
 7. Pełnomocnik ds. mieszkaniowych lokatorów budynków zreprywatyzowanych
  Magdalena Młochowska (Biuro Polityki Lokalowej)
 8. Pełnomocnik ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych
  Jolanta Szalewska (Zarząd Terenów Publicznych)
 9. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie m.st. Warszawy
  Piotr Kowalik (Biuro Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego)
 10. Pełnomocnik ds. organizacji wyborów i referendów w m.st. Warszawie
  Łukasz Pardyka (Biuro Organizacji Urzędu)
 11. Pełnomocnik ds. rewitalizacji
  Jacek Grunt-Mejer (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 12. Pełnomocnik ds. rozwoju infrastruktury kolejowej
  Marek Chmurski (Zarząd Dróg Miejskich)
 13. Pełnomocnik ds. ryzyka
  Joanna Różańska (Biuro Zgodności)
 14. Pełnomocnik ds. strategii rozwoju miasta
  Paulina Nowicka (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju)
 15. Pełnomocnik ds. Wisły
  Jan Piotrowski (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy)
 16. Pełnomocnik ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  Robert Soszyński (Zastępoca Prezydenta)
 17. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Ewa Kolankiewicz (Centrum Komunikacji Społecznej)
 18. Pełnomocnik ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO
  Anna Zasadzińska (Muzeum Warszawy)

 

20 maja 2021 07:17

Komentarze