0

Czerniaków Południowy ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czerniaków Południowy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Czerniaków Południowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fot. UM Warszawa

4 lipca Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego.

Główną ideą dokumentu jest ochrona tego terenu przed chaotyczną, niekontrolowaną zabudową.

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy:

Problemem naszego miasta jest właśnie brak planów zagospodarowania – mówiłem o tym w kampanii wyborczej, a plan dla Czerniakowa Południowego jest częścią nadrabiania zaległości. Należy podkreślić, że jego ustalenia służą ochronie jeziorka przed niekontrolowaną zabudową. Nad tym dokumentem pracował cały sztab specjalistów. Ich zadaniem była analiza kwestii przyrodniczych i wpływu planu na ochronę jeziora. Nie ma ryzyka jego wysuszania – wykluczyły je pogłębione analizy ekspertów. Plan może się wręcz przyczynić do jego zasilania czystą wodą. Gwarantuję, że ten dokument dba dokładnie o te same kwestie, które są bliskie sercom mieszkańców.

W czwartek, 4 lipca,  Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego – kolejnego po Augustówce planu na Łuku Siekierkowskim.

Plan nie obejmuje rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie”, a jedynie fragment jego zachodniej otuliny. Obszar objęty planem o powierzchni około 90 ha położony jest na Mokotowie, w zakolu tarasu Wisły. W granicach planu można wyróżnić dwa podstawowe obszary: intensywnej zabudowy mieszkaniowej znajdujące na południu i obszary niezabudowane na północy.

Walka o klimat to zrównoważony rozwój miasta, gdzie zabudowa powstaje w dobrze skomunikowanych obszarach, blisko centrum, z wygodnym transportem publicznym, bez generowania korków i smogu, miejscami pracy i urządzonej zieleni. Uchwalenie tego planu ochroni Czerniaków Południowy przed chaotyczną, intensywną zabudową, powstającą na bazie decyzji o warunkach zabudowy. Co więcej, rozwiązania zaproponowane w planie aktywnie służą ochronie przyrody – przeciwdziałają wysuszaniu się jeziorka. Ważnym elementem jest wprowadzenie zespołu niecek infiltracyjnych i bioretencyjnych, czyli połączonych ze sobą dołów chłonnych, przechwytujących wody opadowe. Chronią one zasoby wodne, ograniczają odpływ wód opadowych, wzbogacają bioróżnorodność, tworzą enklawy o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych.

Uwarunkowania przyrodnicze były szczegółowo analizowane podczas prac projektowych. Ideą planu jest stworzenie nowoczesnego osiedla – ogrodu z pierścieniem niecek retencyjnych otoczonych zielenią, które ochronią sąsiedni rezerwat i zapewnia wysoki poziom lustra wody. Plan charakteryzuje wyjątkowo duży udział zieleni, ekstensywna zabudowa i usługi społeczne. Zakłada również powstanie niezbędnej sieci drogowej i infrastukturalnej.

Prof. Krystyna Solarek, autorka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego:

Prace nad planem rozpoczęły się od bardzo rozległego, wnikliwego opracowania ekofizjograficznego i dopiero na tej podstawie powstały konkretne koncepcje, które były wielokrotnie poddawane dyskusji. Chcę podkreślić, że sprawy ekologiczne od samego początku były priorytetem.

Rejon Czerniakowa Południowego należy do strefy podstawowego układu przyrodniczego miasta. Na obszarze objętym planem znajdują się takie formy ochrony przyrody, jak  otulina rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” i  Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.  Część obszaru leży w granicach wyznaczonych w Systemie Przyrodniczym Warszawy jako Korytarz Wymiany Powietrza. Wszystkie aspekty dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz uciążliwości zostały przeanalizowane w prognozie oddziaływania na środowisko, która stwierdza, że realizacja planu nie będzie miała znaczącego wpływu na przyrodnicze elementy środowiska oraz na warunki życia na tym obszarze.

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania Czerniakowa Południowego dostępna jest tutaj.

Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy:

Obszar ten obfituje w faunę, ale plan zabezpiecza szlaki migracyjne dla zwierząt i tworzy dla nich dogodne warunki. Jako Biuro Ochrony Środowiska zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagę przy tworzeniu planu, czterokrotnie wydawaliśmy do niego opinię i mogę z satysfakcją powiedzieć, że praktycznie wszystkie nasze uwagi i postulaty zostały w nim uwzględnioneChcę zauważyć również, że dla rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” istnieje plan ochrony, wykonany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Plan ten był opiniowany przez Radę m.st. Warszawy. Miasto złożyło do niego wiele uwag, które w większości zostały uwzględnione. Mogę zapewnić, że miejscowy plan dla tego terenu jest zgodny z zapisami planu ochrony rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie”.  

W zakresie wymogów ochrony środowiska wprowadzono w planie minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej. Dla obszaru w granicach otuliny rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” zdefiniowano ją jako grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych.

Mieszkańcy i wszystkie inne zainteresowane strony miały swój udział w powstaniu planu zarówno na etapie wniosków, jak i dwukrotnych wyłożeń do publicznego wglądu projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas dwóch wyłożeń wpłynęły 994 uwagi.

UM Warszawy

5 lipca 2019 17:39