0

Rada na ceny za wywóz śmieci

Warszawa widziana z góry śmieciowej Radiowo fot. Pan SG Wikimedia
Warszawa – widziana z góry śmieciowej Radiowo
fot. Pan SG (Wikimedia)

Na wniosek radnych PiS zbiera się dziś Rada Warszawy, by wysłuchać Prezydenta w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok dotyczył nieważności uchwały z dnia 12 grudnia 2019 r. nr XXIV/676/2019.

A czego dotyczyła uchwała?

Wszyscy pewnie wiedzą.
Chodzi o podwyżki cen za odbieranie odpadów komunalnych.

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie miały obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu systemu naliczania opłaty w zależności od ilości zużytej wody.

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów miała być liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3.

Przy czym zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych).

Opłata ma być liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Z sentencji wyroku WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi R.S. M. „P.” z siedzibą w Warszawie na uchwałę Rady Miasta W. z dnia 12 grudnia 2019 r. nr XXIV/676/2019 w przedmiocie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. stwierdza nieważność § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały,
  2. zasądza od Rady Miasta W. na rzecz R. S. M. „P.” z siedzibą w Warszawie  kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Pełne orzeczenie i uzasadnienie wyroku: [LINK]

XLV Sesja Rady Warszawy

Zwołana została na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta.
Kub radnych Prawo i Sprawiedliwość na podstawie §27 ust. 4 Statutu m.st. Warszawy wystąpił o jej zwołanie.

W porządku obrad występuje jeden punkt:

  1. Informacja Prezydenta m. st. Warszawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: w sprawie nieważności uchwały z dnia 12 grudnia 2019 r. nr XXIV/676/2019 ws ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na temat wysokości wpływów opłat, które zostały pobrane bez właściwej podstawy prawnej (jeżeli orzeczenie się uprawomocni), sposobów pokrycia, powstałej w wyniku konieczności zwrotu tej kwoty, straty finansowej w budżecie m. st. Warszawy oraz na temat podjętych środków aby zapobiec tego typu sytuacjom w przyszłości.

Rada rozpocznie obrady o godzinie 14:00

4 marca 2021 06:00
[fbcomments]