0

XXXVIII Sesja Rady Warszawy

Sesja Rady m.st Warszawy w Sali Warszawskiej PKiN na 2 lata przed Covidem
Sesja Rady m.st Warszawy – w Sali Warszawskiej PKiN na 2 lata przed Covidem
fot. Adrian Grycuk (Wikimedia)

Jakie uchwały będą głosowane na 38. Sesji Rady Warszawy we czwartek 15 października 2020 roku?

W dużej części głosowanych uchwał są plany zagospodarowania przestrzennego.
Wśród innych znajduję się uchwała dotycząca wybudowania nowego pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec, są sprawy przedszkolne, zmiana nazwy Teatru Ochota, ale i sprawy finansowe jak bonifikata sprzedaży lokalu komunalnego (tu przypominamy odpowiedź prezydenta Warszawy na nasze pytanie w sprawie sprzedaży lokali: [LINK]), czy sygnalizowana od jakiegoś czasu podwyżka opłaty za parkowanie.

Jednym z istotnych punktów jest głosowanie uchwały w sprawie kontroli  w Wolskim Centrum Kultury, wokół to którego, osoby jego dyrektora oraz radnego Woli, od dłuższego czasu ujawniono wiele bulwersujących informacji.

W porządku obrad znajdujemy

 1. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady m.st. Warszawy.
 3. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz podejmowanych w tej sprawie działań przez Urząd m.st. Warszawy.
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część południowa.
 5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/317/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego.
 7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II.
 8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki.
 9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego.
 11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
 12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec

Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec u zbiegu ul. Bolesława Prusa i al. Na Skarpie na działce ewidencyjnej nr 26 w obrębie 5-06-01 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 444 w Warszawie, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 38.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Warszawie przy ul. Koszykowej 24.

§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty do wysokości 0,01% od ustalonej w przetargu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku mieszkalnym, położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Koszykowej 24, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1279 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 grudnia 2014 r.

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz zmiany statutu tej jednostki.
 5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Ochoty – Ośrodka Kultury Teatralnej.

Zmiana z nazwy Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej
na Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (ul. A. Dymszy).

Droga od ul. Litewskiej (przy Teatrze Syrena).

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Zmiana godzin płatnych: od 8:00 do 20:00
Abonament b.z. – 30 zł rocznie na 1 samochód lecz każdy następny 1200 zł.
Opłaty:
za 1. godzinę – 3.90 zł.
za 2. godzinę – 4.60 zł.
za 3. godzinę – 5.50 zł.
za 4. godzinę – 3.90 zł.
za kolejne – 3.90 zł

 1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli prawidłowości postępowań konkursowych w Wolskim Centrum Kultury ze szczególnym uwzględnieniem konkursu na kierownika Działu Komunikacji i Promocji w 2019 r. pod kątem możliwości prób pozaprawnego wpływania na wynik tego konkursu przez osoby trzecie oraz prawidłowości działań Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie kontroli wybranych zagadnień w działalności Wolskiego Centrum Kultury w latach 2017-2019.

§ 1.
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowań konkursowych w Wolskim Centrum Kultury ze szczególnym uwzględnieniem konkursu na kierownika Działu Komunikacji i Promocji w 2019 r. pod kątem możliwości prób pozaprawnego wpływania na wynik tego konkursu przez osoby trzecie oraz prawidłowości działań Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie kontroli wybranych zagadnień w działalności Wolskiego Centrum Kultury w latach 2017-2019.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

14 października 2020 22:40
[fbcomments]