0

Wyrok KIO na tramwaje

Tramwaj Hyundai Rotem
Tramwaj Hyundai Rotem
fot. Kim Minseong (Wikimedia)

W środę (27 marca) Krajowa Izba Odwoławcza przedstawiła wyrok w sprawie przetargu na 213 nowych tramwajów.

Jak wyjaśniła nam pani Magdalena Grabarczyk, Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej, wyrok nie unieważnia przetargu.
W tym wypadku była skarżona czynność wyboru najkorzystniejszej oferty czyli oferty firmy Hyundai. Jeden z zarzutów znalazł potwierdzenie i KIO nakazała Zamawiającemu zwrócenie się do firmy Hyundai o wyjaśnienie.
I to jest skutek  tego wyroku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Otrzymaliśmy również sentencję wyroku w części merytorycznej.

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza:

  1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia Przystępującego z postępowania, mimo faktu, że względem Przystępującego spełniły się przesłanki wykluczenia opisane we wskazanych przepisach, tj. Przystępujący jest winien poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, polegającego na nienależytym wykonaniu zamówienia na dostawę 10 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla Kolei Ukraińskich w postaci dostarczenia pojazdów zawierających błędy konstrukcyjne, które skutkowały wyłączeniem pojazdów z eksploatacji i powstania znacznych szkód z tego tytułu oraz naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia Przystępującego z postępowania, mimo iż Przystępujący w wyniku co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa ewentualnie zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, przez zatajenie przez Przystępującego informacji w przedmiocie zawinionego poważnego naruszenia przez Przystępującego obowiązków zawodowych i nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Przystępującego, która skutkowała zasądzenie odszkodowania, przy realizacji kontraktu ukraińskiego, wobec wycofania odwołania w tym zakresie;

  2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp przez zaniechanie wezwania Przystępującego do wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią „zaświadczenia płacenia podatków” z dnia 8 stycznia 2019 r. i nakazuje Zamawiającemu wezwanie Przystępującego, na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, do wyjaśnienia, czy w kraju, w którym Przystępujący ma siedzibę wydaje się dokument potwierdzający brak odroczeń lub zaległości podatkowych w zakresie należności wobec powierników w myśl art. 3 pkt 2 ustawy o podatku VAT.

  3. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niepotwierdzone.

Tramwaje Warszawskie

Przesłały informację, w której m.in. czytamy:

Odwołanie Pesy, która złożyła ofertę przekraczającą budżet Tramwajów Warszawskich o około pół miliarda złotych, zostało uznane w większości za niezasadne. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Hyundai Rotem Compnay – zostanie zobowiązany do złożenia jeszcze bardziej szczegółowej informacji czy spełnia wymogi związane z prawem podatkowym w Polsce. Pozostałe zarzuty zostały oddalone. Już w ubiegły piątek KIO oddaliło wnioski PESA o powołanie biegłego. Dzisiejszy wyrok przybliża nas do momentu gdy będziemy mogli podpisać umowę na nawet 213 nowych tramwajów.

W poniedziałek 25 marca Pesa złożyła jeszcze jedno odwołanie, które w opinii prawników Tramwajów Warszawskich jest powieleniem przedstawionych we właśnie zakończonym postępowaniu zarzutów.
W dużej mierze kwestie przedstawione przez Pesę w nowym odwołaniu zostały już rozstrzygnięte przez KIO.

W naszej ocenie składanie przez Pesę kolejnych odwołań ma na celu wydłużenie procedury. Sprawia to, że warszawiacy nie będą mogli szybciej podróżować kolejnymi nowoczesnymi tramwajami, przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych, seniorów i opiekunów z dziećmi w wózkach.

Komentarz PESA:

Przyjmujemy decyzję KIO z szacunkiem i nadzieją ponieważ w toku postępowania Hyundai musiał ujawnić wiele nieznanych do tej pory informacji ze swojej oferty.

Jedne z nich, dotyczące sposobu produkcji są według nas podstawą do odrzucenia oferty Hyundai i stąd nasze kolejne odwołanie.  Inne informacje były ważne dla opinii publicznej, jak choćby ta, że obietnice uruchomienia produkcji w Polsce  to był tylko marketing, a wszystkie tramwaje zostaną wyprodukowane w Korei.

Podsumowując – po zakończonym postępowaniu mamy znacznie więcej dokumentów i danych wskazujących na nierzetelność oferty Hyundai i stąd nasze ponowne odwołanie.

KIO, TW, PESA

28 marca 2019 19:40

Komentarze