0

Służewiecki Balaton

Jeziorko Służewieckie ze stawu służewieckiego
Jeziorko Służewieckie – zrobione ze stawu służewieckiego
fot. Czytelnik

Urząd dzielnicy Mokotów oddaje mieszkańcom Służewca w użytkowanie jeziorko, które ucieszy i dużych i małych.

W 2013 roku pojawiła się w warszawskich mediach informacja, że urząd dzielnicy Mokotów zmieni w jeziorko z wyspami i drewnianym pomostem zarośniętą nieckę stawu przy ul. Rzymowskiego.

Jak zaplanował tak wykonał.

Co prawda szampana i przecinania wstęg jeszcze nie było, ale już bardzo cieszy okolicznych mieszkńcó, którzy z oburzeniem nas zdyscyplinowali, że jeszcze o tym nie napisaliśmy.
Pokornie wobec Czytelników skontaktowaliśmy się z urzędem dzielnicy i otrzymaliśmy informacje oraz zdjęcia, co poniżej publikujemy.

Zdjęcia Czytelnika:

Jeziorko Służewieckie

Zadanie inwestycyjne

 1. Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornikowi retencyjnemu „Staw Służewiecki”, mającego na celu odtworzenie retencji dla wód opadowych, dla których odbiornikiem jest Potok Służewiecki, ze zurbanizowanych terenów Ursynowa, Włoch, Ochoty i południowego Mokotowa. Projekt budowlany został zatwierdzony pozwoleniem na budowę z dnia 23 lipca 2013 r. – Dec. nr 157/2013 Wojewody Mazowieckiego. Realizacja tego zadania wynika zarówno z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Służewska (Uchwała Nr XI/315/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r.), jak i konieczności wypełnienia ustaleń Końcowego raportu z prac zespołu do spraw odprowadzania wód ze zlewni Potoku Służewieckiego 23 października 2008 r. oraz Raportu końcowego z prac zespołu do spraw kompleksowego uporządkowania i określenia kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie m.st. Warszawy z dnia 9 września 2008 r.
 2. W przyszłości zaplanowano również zainstalowanie turbiny wodnej (śruba Archimedesa) w doku przy urządzeniu piętrzącym wody potoku. Realizacja wymaga jednak przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej oraz środków finansowych przewidzianych na ten cel.
 3. Zgromadzona została również dokumentacja dotycząca Parku wokół Stawu Służewieckiego. ozwolenie na budowę wydane zostało w sierpniu 2013 r. a brak środków nie pozwala na zrealizowanie tego projektu w całości. W ramach obecnie realizowanej inwestycji budowy Stawu Służewieckiego jedynie pomost widokowy zaprojektowany w ramach dokumentacji dotyczącej parku zostanie wykonany w 2015 r. w ramach realizacji I etapu rewitalizacji Doliny Służewskiej.

 Podstawowe parametry zbiornika:

 • Powierzchnia zbiornika:
  Dla NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) 2,4 ha 24.000m2, Max PP 2,6 ha 26.000m2
 • Pojemność zbiornika:
  od 28.000m3 (NPP) do 42.000m3 (Max PP)1
 • Pojemność retencyjna:
  14.000m3
 • Głębokość zbiornika:
  od 1,15m (NPP) do 1,92m (Max PP)
 • Urządzenie piętrzące:
  zapora ziemna czołowa (długość 52m), budowla upustowa.

  Dodatkowo ze względu na ochronę przyrody (ptaków) w czaszy stawu zostaną wykonane trzy wyspy o powierzchni wyniesionej do poziomu 18,05m np”0” Wisły, tj. 0,55m ponad NPP na stawie. Powierzchnia każdej z wysp od 100 do 150m2

Projekt przebudowy zbiornika przygotowała firma „Waga – Bart Zbigniew Bartosik we współpracy z pracownią architektury krajobrazu „Urbiosis”,

Zaprojektowane wyspy mają pełnić funkcje ekologiczne, będą ostojami dla ptactwa i drobnej nadwodnej fauny, które sprzyjają wzrostowi bioróżnorodności.

Będzie to oaza dla okolicznych mieszkańców i zmęczonych biznesmenów z biur, których jest tej w okolicy sporo.

Zdjęcia udostępnione przez UD Mokotów:

STAW SŁUŻEWIECKI

Staw Służewiecki - ustalenia mpzp Dolina Służewska – rysunek planu (część zachodnia obszaru planu)
Staw Służewiecki – ustalenia mpzp Dolina Służewska – rysunek planu (część zachodnia obszaru planu)

 

23 października 2015 00:39

Komentarze