0

Rewitalizacja parków

Warszawskie Parki
fot. Małgorzata Moryc

Warszawskie parki: Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu uporządkują swoje tereny zielone i wzbogacą się o nowe elementy rekreacyjne dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiduje to umowa podpisana 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy NFOŚiGW a miastem stołecznym Warszawą. Przedsięwzięcie za 23 mln zł dofinansowano kwotą 16 mln zł w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). Prace na obszarze ok. 75 ha potrwają do 2020 r.

Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w dzielnicach Warszawy: Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz – to cel projektu pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie”.

Przedsięwzięcie zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody – zapowiedział Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 20 kwietnia 2017 r. w imieniu NFOŚiGW podpisał z Michałem Olszewskim, Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy umowę na dofinansowanie projektu.

W uroczystości na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie uczestniczyli także: Sławomir Mazurek, Wiceminister Środowiska, prof. Janusz Wojdalski z SGGW w Warszawie, członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW oraz Katarzyna Łęgiewicz, Burmistrz dzielnicy Ochota, Michał Wąsowicz, Burmistrz dzielnicy Włochy i radni m. st. Warszawy.

Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Mówiąc o finansowaniu projektów proekologicznych ze środków unijnych często nie dostrzegamy zróżnicowania obszarów wsparcia. Wdrażane przez NFOŚiGW działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (II typ projektów) koncentruje się na rozwoju terenów zieleni w miastach. Ten szczególny typ projektów wyróżnia się spośród innych opisanych w Programie Operacyjnym, choćby dlatego, że: przysparza nowych terenów zielonych, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez odpowiednie nasadzenia, przywraca ekosystemom miejskim rodzime gatunki roślin, a oprócz tego przeciwdziała rozprzestrzenianiu się hałasu.

podkreślił Sławomir Mazurek, wiceszef resortu środowiska

Dzięki wsparciu NFOŚiGW mieszkańcy Warszawy zyskają przyjazną przestrzeń. Integralnym elementem ekologicznych projektów, w tym tego warszawskiego, jest stworzenie warunków udostępnienia obiektów zieleni mieszkańcom, jako miejsca rekreacji. Obiekty zieleni tworzone lub rewitalizowane ze środków UE są obiektami dla mieszkańca. Nie trzeba tego tłumaczyć tutaj, na Polu Mokotowskim, tradycyjnym od dziesiątków lat miejscu wypoczynku warszawiaków. Będą one po realizacji przedsięwzięcia piękniejsze. Podkreślenia wymaga, że m.in. walory środowiskowe i społeczne będą nadane terenowi, który przez długi czas był użytkowany jako baza przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami, a teraz stanie się częścią parku.

Dodał po podpisaniu umowy Roman Wójcik z NFOŚiGW.

Wszystkie tereny objęte przedsięwzięciem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą też sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Wsparcie ze środków Funduszu Spójności – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – wyniesie 15 882 811,73 zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia opiewającym na sumę 22 833 862,86 zł. Beneficjent, którym jest m.st. Warszawa, zapewni wkład własny w wysokości 6 951 051,13 zł. Projekt zrealizują: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Mają na to czas do końca 2020 r. (prace budowlane na terenie trzech parków rozpoczną się w III kwartale 2017 r.).

Inicjatywa zlokalizowana jest na terenie czterech dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Śródmieście (Pole Mokotowskie), Włochy (Ogrody Kosmosu) i Żoliborz (Park Żeromskiego). Teren na którym realizowane będą zadania to łącznie obszar o powierzchni 74,78 ha: Park Żeromskiego – 4,7 ha; Park Pole Mokotowskie – 68,4 ha; Park Ogrody Kosmosu – 1,68 ha. Obecnie część tego terenu (Włochy – 1,68 ha i Pole Mokotowskie – 5,11 ha) to obszar zieleni nieuporządkowanej, niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Miejsce zostanie oczyszczone, założone będą trawniki, powstaną tam m.in. zbiorniki wodne, place zabaw, ogrodzona strefa dla psów. Projekt Parku Ogrody Kosmosu to park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego ze ścieżkami spacerowymi, ogrodem wypoczynkowym, boiskiem rekreacyjnym. Odtworzona w nim będzie także aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu. Prace w Parku Żeromskiego to przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny, będą także nowe nasadzenia roślin. We wszystkich parkach zakłada się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska dla owadów. Dużo uwagi poświęcono retencji wodnej – będą naturalistyczne zbiorniki wodne, a w parku na Żoliborzu wybudowana zostanie studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni.

Park Pole Mokotowskie

Zadanie polega na uporządkowaniu zieleni na powierzchni ok. 60 ha na terenie parku Pole Mokotowskie w częściach należących do Dzielnicy Ochota oraz Dzielnicy Śródmieście, od ul. Żwirki i Wigury aż po ul. Ludwika Waryńskiego.
Pole Mokotowskie jest parkiem bardzo popularnym wśród mieszkańców m.st. Warszawy. Jest nie tylko miejscem rekreacji, ale także miejscem występowania gatunków chronionych i rzadkich roślin. Popularność PM jest równoznaczna z wysokim poziomem jego eksploatacji, stąd potrzeba stałego dostosowywania przestrzeni do potrzeb społeczeństwa oraz stałej pielęgnacji walorów przyrodniczych tego miejsca. Stan aktualnych elementów małej infrastruktury ma niską wartość techniczną.
Celem realizacji prac na terenie PM jest przekształcenie obecnie istniejącej infrastruktury parkowej w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń, z uwzględnieniem i pielęgnacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Park będzie charakteryzował się prostotą i przejrzystością, z poszanowaniem uwarunkowań krajobrazowych. Kompozycja zostanie oparta na wielkoskalowym zestawieniu dużych wnętrz parkowych – płaszczyzn poziomych (powierzchnie trawiaste) oraz pionowych (masywy drzew) – będzie to kontynuacja dotychczasowego sposobu zagospodarowania obszaru Pola Mokotowskiego, zapewniająca oczyszczanie powietrza i pozwalająca na przewietrzanie miasta.

Zupełnie nowym elementem będzie zagospodarowanie działki o powierzchni ok. 5 ha, w pobliżu Biblioteki Narodowej, przekazanej miastu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO). Teren ten zostanie przekształcony w 100% z nieużytku na urządzony teren zieleni, podnosząc walory zdrowotne, przyrodnicze i krajobrazowe parku.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przede wszystkim: uporządkowanie zieleni już istniejącej – aranżacja i wykonanie nasadzeń; aranżację terenu należącego wcześniej do MPO, wykonanie nasadzeń; uzupełnienie elementów małej architektury; budowę zbiorników i naturalistycznych elementów wodnych; aranżację stref wejściowych i brzegowych parku, ogrodzonych stref dla psów; budowę placów zabaw wraz z rozbudową i aranżacją nowych miejsc rekreacyjnych.

Park Żeromskiego

Park Żeromskiego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pl. Wilsona, ograniczony jest ulicami: Czarnieckiego, Mierosławskiego, Mickiewicza i Krasińskiego. Całość parku jest ogrodzona. Celem projektu są prace polegające na zwiększeniu nasadzeń: krzewów, bylin i rabat kwiatowych oraz wykonaniu studni czwartorzędowej.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: różanka kwiatowa umożliwiająca mieszkańcom dzielnicy spędzenie wolnego czasu w pięknym otoczeniu; stabilizacja skarp poprzez zastosowanie geokrat i odpowiednie nasadzenia roślinnością uniemożliwiające spływ powierzchniowy wód opadowych oraz erozję wietrzną;  studnia czwartorzędowa niezbędna do zapewnienia właściwego utrzymania parku, tj. podłączenia do istniejącego systemu nawadniania parku oraz do fontanny; remont fontanny „Alina”.

Nowe nasadzenia w połączeniu z wykonaniem niezależnego ujęcia wody pozwolą na zwiększenie bioróżnorodności PŻ oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności tego terenu dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz.

Celem projektu jest odnowienie terenu zaniedbanego, zniszczonego działalnością człowieka, przeciwdziałanie marginalizacji tego obszaru, poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym stateczności skarp oraz tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Park Ogrody Kosmosu

Teren parku jest zlokalizowany u zbiegu dwóch ulic – Sympatycznej i Plastycznej w Dzielnicy Włochy i jest terenem na którym znajdują się opuszczone działki rekreacyjne. Niewielki stopień pokrycia terenu dziką zielenią, zdegradowana infrastruktura (opuszczone domki, rozbite szkło na całym terenie itp.) uniemożliwia wykorzystanie terenu przez mieszkańców.

W ramach projektu zostanie urządzony otwarty teren integracji mieszkańców pod nazwą Ogrody Kosmosu. Inwestycja polegać będzie na założeniu terenu zieleni miejskiej z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Teren przecina ul. Kosmosu, wzdłuż której znajduje się szpaler kasztanowców. W wyniku realizacji prac zostaną utrzymane i wyeksponowane najbardziej cenne, wiekowe drzewa oraz usunięte liczne stare i zagrażające ludziom drzewa owocowe i zdewastowane budynki po opuszczonych ogrodach działkowych. Teren zostanie pokryty zielenią, z polaną i ogrodem wypoczynkowym, ogrodem deszczowym, ścieżką edukacyjną, placem zabaw, boiskiem do siatkówki plażowej oraz szlakami komunikacji pieszej i rowerowej. Elementem wieńczącym aleję kasztanową będzie taras wypoczynkowy z potencjalną możliwością zainstalowania kładki dla pieszych umożliwiającej połączenie ze Stacją Muzeum – nowo projektowanym muzeum kolejnictwa na Odolanach.

Przedsięwzięcie ma także przeciwdziałać negatywnym zjawiskom tej części Dzielnicy, jak np. problemy społeczno-ekonomiczne i poprzez zagospodarowanie opuszczonego terenu, przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa okolicy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20 kwietnia 2017 18:04

Komentarze